Случаи на налагане на мярка „Запечатване на обект“

Съгласно разпоредбата на чл. 186, ал. 1 от ЗДДС, принудителната административна мярка запечатване на обект за срок до 30 дни,  независимо от предвидените глоби или имуществени санкции, се налага на лице, което:

1. Не спази реда или начина за:

 • издаване на съответен документ за продажба, издаден по установения ред за доставка/продажба;
 • въвеждане в експлоатация или регистрация в Националната агенция за приходите на фискалните устройства или интегрираните автоматизирани системи за управление на търговската дейност;
 • ежедневно отчитане на оборотите от продажби, когато това е задължително;
 • подаване на данни по чл. 118 в Националната агенция за приходите;
 • съхраняване на документи, издавани от/във връзка с фискалните устройства или интегрираните автоматизирани системи за управление на търговската дейност, включително и съхраняване на данни в контролна лента на електронен носител;

2. Използва фискално устройство или интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност, които не отговарят на изискванията за одобрен тип и не са одобрени от Българския институт по метрология;

3. Като е задължено, не използва фискално устройство или използва фискално устройство, което няма изградена дистанционна връзка;

4. Използва електронни системи с фискална памет, които:

 • не са от одобрен тип;
 • са модифицирани чрез прибавяне или премахване на отделни компоненти, без предварително да е уведомена Националната агенция за приходите;
 • имат нарушени или липсващи пломби;
 • позволяват режим на работа при прекъсване на връзка/връзки и/или комуникация/комуникации между отделните модули не по установения с наредбата по чл. 118, ал. 4 ред;

5. Използва в търговски обект софтуер за управление на продажбите, невключен в списъка по чл. 118, ал. 16 от ЗДДС.

Принудителната административна мярка се прилага с мотивирана заповед на органа по приходите или от оправомощено от него длъжностно лице, в която е посочена и продължителността в дни на наложената мярка. При повторно нарушение на посочените разпоредби на ЗДДС не се разрешава отпечатване на обекта преди изтичането на един месец от запечатването му! Обжалването на заповедта се извършва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

При незаконно премахване на лепенки, стикери и пломби, поставени на обекта, органите по приходите, на основание разпоредбата на чл.277, ал.1 от Наказателния кодекс,  уведомяват районния прокурор и обектът се запечатва отново. В случай, че не е осигурен достъп до търговския обект, който следва да бъде запечатан, проверяваното лице носи отговорност по чл. 258 от Наказателния кодекс.

Налагане на принудителна административна мярка „Запечатване на обект“  за нарушение на състава на чл. 18, ал. 2 – ал. 4 от Валутния закон, на лице, което:

 • извършва обмяна на валута, без да е вписано в публичния регистър на лицата, извършващи дейност като обменно бюро, или
 • е вписано в публичния регистър на лицата, извършващи дейност като обменно бюро, и е нарушило Валутния закон или Наредба №4/08.08.2003 г. за условията и реда за вписване в регистъра и изискванията към дейността на обменните бюра, или
 • осъществява дейност по добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия с и от тях по занятие и извърши нарушение във връзка с дейността си по чл. 13 от Валутния закон или на нормативен акт по неговото прилагане.

Принудителната административна мярка подлежи на предварително изпълнение на основание чл. 18, ал. 9 от Валутния закон.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация