Специфични контролни действия в определени търговски обекти

Проверки на обменни бюра

Целта на проверките е да се установи спазват ли лицата, осъществяващи дейност като обменно бюро, разпоредбите на:

 • Валутния закон;
 • Наредба №4/08.08.2003 г. за условията и реда за вписване в регистъра и изискванията към дейността на обменните бюра;
 • Наредба №Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговски обекти чрез фискални устройства;
 • Наредба №18/2005 г. за контрол върху качеството на банкнотите и монетите в налично-паричното обращение;
 • Закона за счетоводството и др.

==> Правомощия на органите по приходите при извършване на проверките на обменни бюра

Проверките се извършват от органите на НАП в съответствие с правомощията им, посочени в  чл. 16, ал. 2  и чл. 17, т.1, б."а", "б" и "в" от Валутния закон. При осъществяване на проверките органите по приходите имат право:

 • на свободен достъп до служебните помещения на проверяваните лица;
 • да изискват документи, сведения и писмени обяснения;
 • да проверяват наличностите в левове и в чуждестранна валута;
 • да извършват насрещни проверки при клиенти на проверяваните лица;
 • да използват помощта на вещи лица;
 • да налагат мерки за обезпечаване на доказателства по реда на ДОПК;

При установяване на нарушения на Валутния закон и нормативните актове по прилагането му министърът на финансите или оправомощено от него лице може:

 • да издава писмени предписания за отстраняване на нарушенията в определен от него срок;
 • да прилага принудителна административна мярка „запечатване на търговския обект” за допуснати административни нарушения от лица, извършващи сделки с валута в наличност по занятие, попадащи в посочените в чл.  3, ал. 1 от Валутния закон лица;
 • да отнема издадено удостоверение за вписване на лице, което осъществява дейност като обменно бюро в случаите, когато лицето е заличено в публичния регистър на обменните бюра и продължава да осъществява дейност към момента на проверката.

==> Основни положения

За всяка сключена сделка в обект за обмяна на валута, обменните бюра издават бордеро по образец съгласно приложение № 7 от Наредба №4/08.08.2003 г. в два екземпляра, по едно за всяка от страните, и фискална касова бележка или вместо тях - разширена фискална касова бележка, съдържаща всички реквизити на бордерото, в съответствие с разпоредбата на чл.13, ал.2 от Наредба №4/08.08.2003 г.

На видно място в обектите за обмяна на валута следва да е налична информация за условията за възстановяване на валутата/левове в пълния им размер, респ. завършване на сделката, както и за правото на рекламация и реда за извършването й. Информацията трябва да е изписана на български, английски, немски, френски и руски език, както и на друг език по преценка на обменното бюро, а когато обектът се намира в зоните на граничните контролно-пропускателни пунктове - на езика на съответната съседна държава. При използване на автомати за обмяна на валута, аналогична информация  следва да се изписва на избрания от екрана език преди финализиране на сделката. Обменните бюра, съгласно чл. 15, ал. 1 от Наредба №4/08.08.2003 г. за условията и реда за вписване в регистъра и изискванията към дейността на обменните бюра , обявяват на табло (може  и електронно),  информация,  съгласно приложение № 9 от същата наредба.

Във всеки обект за обмяна на валута ежедневно се изготвя регистрационен опис за всички сключени сделки за деня, съгласно приложение №8 от Наредба №4/08.08.2003 г. за условията и реда за вписване в регистъра и изискванията към дейността на обменните бюра, като се описва всяка сключена сделка - покупка или продажба, номер на бордеро,  код на съответната валута, количество на закупената/продадената валута, обменен курс и стойност на сделката. За всеки работен ден обменните бюра изготвят за всеки обект начално и крайно салдо в левове и чуждестранна валута. В хода на проверката, проверяващия екип изисква регистрационния опис на сделките за съответния обект и извършва преглед по отношение  на пълнотата и  съдържанието му.

Заприходяването на валута в началото на всеки работен ден следва да се извършва, съгласно изискванията на Закона за счетоводството и Наредба №Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговски обекти чрез фискални устройства. Закупената валута се вписва в счетоводните документи по количество и левова равностойност, определена от курса на придобиване. Продадената валута се отписва по количество и левова равностойност, определена в съответствие с курс "продава".

В обменните бюра е забранено използване на: кодове на валути, графични символи или знаци за валути, както и на цифри с цел рекламиране на сделки, различни от сделките с валута в наличност по занятие, във или извън обекта за обмяна на валута или автомата за обмяна на валута, по силата на чл. 15, ал. 10 от Наредба №4/08.08.2003 г. за условията и реда за вписване в регистъра и изискванията към дейността на обменните бюра.

Проверяващият екип може да извършва контролни покупки, като при извършване на покупка от или под наблюдението на органите по приходите,  обменното бюро е длъжно да върне сумата, като промяната в касовата наличност се регистрира по следния начин:

 • при издаден фискален бон - обменното бюро извършва сторно операция по реда на чл. 31 от Наредба № Н-18/2006 г., както при връщане на суми на клиент, като отбелязва номера и датата на съставения протокол.
 • при неиздаден фискален бон - обменното бюро регистрира промяната в касовата наличност по реда на чл. 33, ал. 1 и 2 от Наредба №Н-18/2006 г.

Проверки в обекти на лица, извършващи хазартна дейност

Целта на проверките е да се установи спазват ли се разпоредбите на:

 • Закона за корпоративното подоходно облагане;
 • Закона за хазарта;
 •  Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа в бинго залите, игралните зали с хазартни игрални автомати и в казината.  

==> Правомощия на органите по приходите при извършване на проверките

Съгласно разпоредбата на чл. 89, ал.1 от Закона за хазарта, определените длъжностни лица имат право да:

 • установяват административни нарушения;
 • имат право на достъп в подлежащите на контрол обекти;
 • изискват устни и писмени обяснения;
 • проверяват отчетността на контролираните обекти и съответствието на игрално оборудване с утвърдените от Държавната комисия по хазарта типове и модификации;
 • проверяват счетоводни, търговски или други книжа, документи и носители на информация с оглед установяване на нарушения на законодателството, уреждащо хазартната дейност и другите дейности по този закон;
 • изискват и събират оригинални документи, данни, сведения, книжа, вещи, извлечения по сметки, справки и други носители на информация с цел установяването на нарушения на законодателството, уреждащо хазартната дейност и другите дейности по този закон;
 • извършват действия за обезпечаване на доказателства, включително запечатване на каси, офиси, игрални зали, игрални казина, работилници, помещения, в които се организират или провеждат хазартни игри или се държи игрално оборудване, и други подлежащи на контрол обекти;

==> Основни положения

При извършване на проверка на игрална зала органите по приходите  изискват  валидно разрешение за организиране на съответната хазартна игра, издадено от Държавната комисия по хазарта, както и документи, удостоверяващи статута на проверяваното лице. Екипът проверява и дали фактически наличните игрални съоръжения съвпадат по брой и вид с тези, описани в него (хазартни автомати, рулетки, блекджек маси, американски и карибски покер и други). В хода на проверките се проверява за наличие на издадени разрешителни от Държавната комисия по хазарта, както и дали организаторите на хазартните игри, облагани с окончателен данък по реда на ЗКПО върху съответното съоръжение, са начислили правилния размер на данъка и са го внесли в срок в съответната териториална дирекция на НАП.

В случай, че в хода на проверката се констатира нарушение се уведомява Държавната комисия по хазарта, а при установяване на  нарушение, което представлява престъпление, се уведомяват и органите на прокуратурата.

Проверки на обекти, в които се осъществяват сделки с благородни метали

Целта на проверките е да се установи спазени ли са изискванията на валутното законодателство, когато урежда:           

 • регистрационния режим от лицата, които добиват, преработват или търгуват  с изделия от благородни метали и скъпоценни камъни;
 • наличието на маркировка върху изделията;  
 • други изисквания към дейността по добиване, преработка и търговия с благородни метали и скъпоценни камъни, регламентирани в Наредбата за условията и реда за вписване в регистъра и за изискванията към дейността на лицата, които осъществяват дейност по добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия със и от тях по занятие.
 • спазване на данъчното и осигурителното законодателство, в т.ч. на Наредба №Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства. 
 •  спазване на счетоводното законодателство.

==> Правомощия на органите по приходите при извършване на проверките.

Съобразно дадените правомощия по ДОПК, както и в съответствие с разпоредбата на чл. 16, ал. 2 от Валутния закон,  органите по приходите осъществяват контрол върху дейността на лица, които не са търговски банки и извършват добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни по занятие, като имат право:

 • на свободен достъп до служебните помещения на проверяваните лица;
 • да изискват документи, сведения и писмени обяснения;                                  
 • да проверяват наличностите и качествата на благородните метали и скъпоценните камъни и   изделията с и от тях;
 • да извършват насрещни проверки при клиенти на проверяваните лица;     
 • да използват експертна помощ от вещи лица;
 • да налагат мерки за обезпечаване на доказателства по реда на ДОПК.

==> Основни положения

 Лицата, които продават златни и сребърни изделия, произведени в страната и внесени от чужбина, или изработват с материал на клиента (ишлеме) такива изделия, трябва да държат в търговските обекти или ателиета само проверени и маркирани изделия, поставени на отделни и ясно разграничени места с четливо обозначение на вида - "злато" и "сребро" и на съответната проба.  Грамажът и пробата се вписват в касовата бележка и във фактурата, които се издават при продажбата. В каса на търговските обекти или ателиета могат да се държат и немаркирани изделия, ако са документирани и описани по вид, дати, тегло, брой и произход, както и по етап от оформянето им за продажба (чл. 59, ал. 2 от Наредбата).  При установяване на съхранение и продажба на изделия от благородни метали със съмнение, че са маркирани с подправени/неистински/държавни знаци, същите се изземват с цел обезпечаване на доказателства. Изделията се изземват, за което се съставя опис и протокол, и се изпращат в лаборатория за извършване на експертен анализ на съдържанието на изделията. След извършването на анализа и при условие, че се докаже, че изделията са изработени от благородни метали, се пристъпва към процедура за възлагане на експертиза за установяване на истинността на държавните знаци върху тях. След получаване на експертизата за истинност на маркировката върху изделията при заключение от експерта, че поставените държавни знаци върху изделията са неистински, се пристъпва към санкциониране на нарушението. Съгласно чл. 276, ал. 1 от Наказателния кодекс, който подправи или пусне в обръщение подправени официални удостоверителни знаци, като печати, знаци за качеството на благородни метали, входни билети, билети за превоз и други такива, се наказва с лишаване от свобода до две години или с пробация. След получаване на експертното становище се уведомява и съответната Районна прокуратура по местонахождение на обекта.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация