Права и задължения на участниците при проверка на търговски обекти?

Участниците в производствата и техните представители са длъжни да упражняват процесуалните си права добросъвестно и съобразно добрите нрави. Всички лица, които са заинтересовани от изхода на производствата по този кодекс, имат равни процесуални възможности да участват в тях за защита на своите права и законни интереси. Органите по приходите и публичните изпълнители са длъжни да осигурят на участниците в производствата възможност да упражнят процесуалните си права и правото си на защита (чл. 6 от ДОПК).

Проверяваните лицата имат право:

 • на уважение към честта и достойнството им при осъществяване на процесуалните действия по този кодекс;
 • да им бъдат разяснявани правата в производствата по този кодекс, включително и правото на защита в административното, изпълнителното и съдебното  производство, и да бъдат предупредени за последиците от неизпълнение на задълженията  им по този кодекс;
 • на опазване в тайна сведенията, фактите и обстоятелствата, представляващи данъчна и осигурителна информация;
 • да изискват от ОП и публичните изпълнители при изпълнение на правомощията им да се легитимират и да показват акта, въз основа на който се предприемат съответните действия (чл. 17, ал. 1 от ДОПК).

В зависимост от вида на обекта и предмета на проверката, в обекта екипът извършва:

 • контролна покупка и/или пряко наблюдение на обекта за контрол за констатиране спазването от лицата на задължението за издаване на фискален бон за всяка продажба на стока/услуга
 • проверка на документите, изискуеми за дейността
 • проверка по спазване на задълженията във връзка с данъци и задължителните осигурителни вноски;
 • оглед на помещенията и прилежащите към тях площи;
 • преброяване и проверка на фискалните устройства в обекта и изискуемите документи за тях;
 • проверка за наличие и правилно отразяване на дневните обороти в книгата за дневните финансови отчети, за всяко находящо се в обекта фискално устройство, в т.ч. отразяване на оборота, документиран чрез касови бележки от кочан, издадени по време на ремонт на фискалното устройство, както и за извършените сторно операции;
 • установяване на произхода на стоките, предлагани за продажба в обекта;
 • преброяване на игрални устройства в обекта;
 • преброяване и проверка за наличие и истинност на държавен знак (титър) върху изделията от благородни метали (злато и сребро);
 • извеждане на периодични отчети на фискалната памет от наличните в проверявания обект ФУ по отчетни периоди;
 • установяване на количеството на налични активи в търговски и производствени обекти;
 • установяване собствеността на проверявания обект;
 • установяване на заетите лица в обекта и проверка за спазване на осигурителното законодателство;
 • проверка и съпоставка на наличността в касата и отчетения оборот от продажби чрез фискалното устройство в обекта, както правилното отразяване на служебно въведени/изведени суми от/в касата, при наличие на такива операции.

 Основни положения

Проверяваното лице е длъжно да представи всички данни, сведения, документи, книжа,  носители на информация и други доказателства, отнасящи се до неговите права и задължения, до фактите и обстоятелствата, подлежащи на установяване в съответното производство, и да посочи всички лица, държавни или общински органи, при които се намират такива (чл. 37, ал. 2 от ДОПК). Задължените лица, които при обработката на цялата или част от информацията използват информационни системи, продукти или архиви, следва да съхраняват и създадените данни в електронен вид, независимо от съхранението им на друг носител, както и да ги предоставят при поискване. Тези задължения се отнасят и за всички документи, издадени или получени от задължените лица в електронен вид (чл. 38, ал. 3 ДОПК). На основание чл. 39, ал. 1 ДОПК,  ревизираните или проверяваните лица са длъжни да осигурят на органите по приходите достъп до автоматизираните си информационни системи, продукти или архиви, когато събирането, съхраняването и обработката на горепосочената информация се извършва по този начин.

Проверяващите се легитимират чрез представяне на служебна карта, като моментът на легитимиране се избира от органите по приходите в зависимост от целта на проверката. В хода на проверките екипът може да предприеме действия за обезпечаване на доказателства -  чрез опис или изземване с опис на ценни книжа, вещи, документи, книжа и други носители на информация, както и чрез копиране на информация от и на технически носители, даващи възможност за възпроизвеждането й, като вземе необходимите технически мерки за запазване на автентичността й. В случай, че е невъзможно действията да бъдат извършени своевременно, проверяващите органи могат да запечатат обекта или част от него - само където се намират подлежащите на обезпечаване доказателства, за срок до 48 часа съгласно разпоредбата на  чл. 40, ал.2 от ДОПК

В случай, че проверявано лице откаже на проверяващите да осигури достъп до подлежащ на контрол обект или откаже да представи книжа или други носители на информация, органите по приходите могат да поискат съдействие от органите на МВР, вкл. за извършване на претърсване или изземване  по предвидения за това в Наказателно-процесуалния кодекс ред.

Документиране на резултатите от проверката

За констатираните факти и обстоятелства задължително се съставя протокол, който съдържа:

 • номера и датата на съставянето му;
 • името и длъжността на органа, който го е съставил, и на органите, които са извършили действията;
 • имената, адресите и качеството на лицата, които не са органи по приходите и са участвали/присъствали при извършване на действията;
 • индивидуализиращите данни за проверяваното лице;
 • датата, мястото и времето на започване и завършване на действията;
 • установените факти и обстоятелства и събраните доказателства;
 • изисканите документи и справки и срока, в който следва да бъдат представени;
 • направените искания, бележки и възражения, ако има такива;
 • пред кой орган и в какъв срок могат да се обжалват действията, ако това е допустимо.

Протоколът се подписва от органа, който го е съставил, и от проверяваното лице, съответно от неговия представител или пълномощник, член на орган на управление, работник или служител (като се отбелязва в какво качество го подписва) - с предоставяне на единия от екземплярите, съгласно разпоредбите на чл. 50, ал. 4 от ДОПК.

В случаите, когато проверяваното лице, съответно неговия представител или пълномощник, член на органа на управление, работник или служител откажат да подпишат протокола, този факт се удостоверява с подписа на поне един незаинтересован свидетел, присъствал на отказа, като се отбелязват името и адресът му. Екземпляр от протокола се предоставя на лицето в съответствие с разпоредбата на чл. 50 от ДОПК.

Когато в хода на проверката са установени факти и обстоятелства, които изискват допълнително проучване и разясняване, могат да бъдат предприети следните действия:

 • Възлагане на експертиза;
 • Събиране на доказателства и информация от трети страни;
 • Проверка за регистрация по ЗДДС по инициатива на лицето или администрацията;
 • Събиране и анализ на информация за измами;
 • Извършване на насрещна проверка;
 • Извършване на проверка по делегация;
 • Събиране на доказателства и информация от други страни-членки

В случаите, когато при приключване на проверката и съставяне на протокола са установени факти и обстоятелства,  които при последваща ревизия биха довели до промяна в размера на данъчните и осигурителните задължения, може да се пристъпи към извършване на ревизия.

След приключване на проверката, екземпляр от протокола се класира и съхранява  в досието на задълженото лице в компетентната ТД на НАП.

При неосигурен или отказан достъп до проверявания обект, проверяващият екип може да изиска съдействие от органите на МВР с оглед осигуряване възможност за упражняване на служебните задължения на органите по приходите и/или да уведоми прокуратурата за неоказано съдействие от страна на задълженото лице.

В хода на проверките се събират доказателства и се документират факти и обстоятелства, които имат значение за:

 

 • определяне на задължения за преки и/или косвени данъци и ЗОВ;
 • установяване наличието на данъчни нарушения или нарушения на ОЗ;
 • изпълнение на данъчни задължения и задължения за ЗОВ;
 • констатиране на стоки с неустановен произход, установени при проверката и 
 • наблюдението на обекти;
 • вземане на решения за предприемане на други необходими контролни  
 • действия.

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация