Приключване на ревизия

Приключването на ревизията е съвкупност от действия на органите по приходи от ревизиращия екип и  органите по възлагане, свързани със съставяне на ревизионен доклад,  издаване на ревизионен акт и връчване на документите на лицето.

Ревизията приключва с издаване на Ревизионен акт. Издаването му се предшества от изготвяне на Ревизионен доклад. Органите по приходите, извършващи ревизията съставят ревизионния доклад в 14-дневен срок от изтичане на срока за извършване на ревизията.

Ревизионният доклад съдържа: имената и длъжността на органите, които го съставят; номер и дата; данни за ревизираното лице; обхвата на ревизията и обстоятелствата от значение за извършването й; описание на извършените процесуални действия, установените факти и обстоятелства и доказателствата за тях; направените фактически и правни изводи и основанията за тях; предприетите действия за обезпечаване на публичните вземания; предложение за установяване на задълженията; опис на приложените документи; подписи на органите по приходите, съставили доклада.

В тридневен срок от съставянето на ревизионния доклад се връчва на ревизираното лице, което от своя страна има право да направи писмено възражение в  14-дневен срок. Срокът за представяне на възражение по констатациите в ревизионния доклад може да бъде удължен с до един месец по искане на лицето.

Ревизионният акт се издава до 14 дни след подаване или изтичане на срока за подаване на възражение срещу издадения ревизионен доклад. Ревизионният акт се издава съвместно от органа, възложил ревизията, и ръководителя на ревизията. Когато тези органите не могат да постигнат съгласие, ревизионният акт, съответно заповедта за прекратяване се издава от друг орган по приходите, определен от териториалния директор или от оправомощено от него лице, въз основа на писмено уведомление от органа, възложил ревизията.

В определени случаи ревизията може да приключи с издаването на Заповед за прекратяване на ревизионно производство -  когато установяването на задълженията е недопустимо. Такива са например случаите, когато:

  • производството е образувано след изтичане на срока по чл. 109 от ДОПК;
  • предмет на установяване са задължения, установяването на които не е от компетентността на НАП;
  • производството е образувано за изменение на задължения за данъци и ЗОВ, но не по реда на чл. 133 от ДОПК;
  • в обхвата на ревизията са включени задължения, определени с влязъл в сила ревизионен акт след обжалване по съдебен ред.

Ревизионният акт, съответно заповедта за прекратяване на ревизията се връчват на ревизираното лице в седемдневен срок от издаването на акта.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация