Извършване на ревизия

Място на извършване на ревизията.

При извършването на ревизията е необходимо ревизираното лице да предостави подходящо място и условия за провеждането ?, както и да определи лица за контакт с органа по приходите за оказване на съдействие по време на ревизията (чл. 115, ал. 1 от ДОПК). Ревизиращите органи са длъжни да се запознаят на място с намиращи се при ревизираното лице документи и други доказателства, както и да установят фактите и обстоятелствата от значение за определяне на резултатите от ревизията.

Ревизията може да бъде извършена и в териториалната дирекция в случаите на невъзможност същата да бъде извършена при ревизираното лице. В този случай органите по приходите съставят протокол и опис на документите, които се предават, като екземпляр от протокола и описа се предоставят на лицето. Органът по приходите връща с опис всички иззети или предадени оригинални документи, книжа или технически носители в 30-дневен срок от писменото искане на лицето, освен ако не подлежат на събиране като доказателства в друго висящо производство или върху ценните книжа и вещите са извършени обезпечения, или е насочено принудително изпълнение по реда на този кодекс.

При необходимост да се установят факти и обстоятелства, свързани с дейността на лицето, негово поделение, обект, дейност или имущество извън населеното място на извършване на ревизията, включително и на територията на друга териториална дирекция, ревизиращите органи могат да бъдат командировани за установяването на тези обстоятелства (чл. 115, ал. 5 ДОПК).

Връчване на документи на лицата в хода на ревизия.

Документите, които са издадени във връзка с възлагането, извършването и приключването на ревизионното производство се връчват на ревизираното лице, негов представител или пълномощник, член на орган на управление или на негов служител, определен да получава книжа или съобщения, съгласно правилата за връчване на съобщения по чл. 29 от ДОПК.

Когато се извършва ревизия на физическо лице, включително едноличен търговец, документите могат да се връчват и на пълнолетен член на домакинството му, както и на пълнолетно лице, което има същия постоянен адрес, ако е на лице съгласие да го приеме със задължението да го предаде. Издадените документи и актове на физическите лица могат да се връчват и по месторабота лично или чрез лицето, определено да приема съобщенията на работодателя, като също е необходимо съгласие да го приеме и със задължение да го предаде на лицето.

Връчването може да се извърши от органа по приходите или от друг служител (връчител) и може да се извърши по някои от следните начини:

 • на адреса за кореспонденция на субекта;
 • с изпращане на писмо на адреса за кореспонденция с обратна разписка чрез лицензиран пощенски оператор, в която се вписва извършеното действие;
 • чрез изпращане по телефакс;
 • с изпращане на електронно съобщение при използване на квалифициран електронен подпис на органа по приходите;
 • връчване чрез общината или кметството, ако в населеното място, където трябва да се извърши, няма орган по приходите, съответно връчител;
 • връчване и на всяко друго място, когато се получава лично от лицето или от негов представител.

Издадените в хода на производството електронни документи могат да се връчат на лицето по електронен път чрез активиране на електронна препратка в изпратено електронно съобщение за връчване или като се изтеглят от информационна система на НАП (чл. 30, ал. 6 от ДОПК). Във връзка с връчването на документи по електронен път задължените лица могат да използват електронната услуга на НАП „Връчване и предоставяне на документи на клиентите на НАП в рамките на контролните производства“. За целта е необходимо в НАП да бъде посочен актуален електронен адрес, на който да бъдат изпращани електронни съобщения идокументи за връчване.

Когато във връзка с връчване на документ в хода на производството органите по приходи не открият лицето, негов представител или пълномощник, член на орган на управление или служител, определен да получава съобщения или книжа, след най-малко две посещения през 7 дни на адреса за кореспонденция, се прилага реда на чл. 32 от ДОПК за връчване чрез прилагане към досието.  

На основание чл. 28, ал. 3 от ДОПК, в случаите на започнала ревизия, за която лицето е редовно уведомено, при  предприемане на действия за промяна на адреса си за кореспонденция, ревизираното лице е длъжно да съобщи писмено на водещия производството орган по приходите в тридневен срок от предприемане на действията. В противен случай всички актове и документи в това производство се прилагат към преписката и се смятат за редовно връчени.

Действия на органите по приходи при извършване на ревизията.

При извършване на ревизията органът по приходите събира всички документи и данни, свързани с установяването на факти и обстоятелства от значение за законосъобразността на облагането и определяне на задълженията за данъци и задължителни осигурителни вноски.

Доказателствата се събират служебно или по инициатива на лицето, като всички събрани доказателства подлежат на обективна преценка и анализ. Ревизиращият екип изисква от ревизираното лице документите, необходими за извършване на ревизията. Такива документи могат да бъдат търговски и счетоводни документи, банкови документи, както и всички останали документи от значение за установяване на задълженията на лицето.

При събирането на доказателствата органите по приходи могат:

 • Да изискат писмено от ревизираното лице да представи в определен от срок  документи, декларации, справки и писмени обяснения, на основание чл. 37, ал. 3, чл. 53 и чл. 56, ал. 1 от ДОПК. Могат да бъдат изискани да се предоставят данни от информационните системи на лицето в електронен формат на технически носител;
 • На основание чл. 37, ал. 5 от ДОПК могат да се изпратят искания до трети лица, държавни и общински органи за представяне на документи, данни, сведения, книжа, носителите на информация и други доказателства относно изясняване на определени факти и обстоятелства;
 • Да изискват писмени обяснения от трети лица в случаите на чл. 57 ДОПК;
 • Да извършват насрещни проверки за установяване на факти и обстоятелства при лице, което не е страна в ревизионното производство - чл. 45 ДОПК;
 • Да използват доказателствен материал, събран при извършване на проверки съгласно чл. 110, ал. 3 ДОПК;
 • Да използват доказателствата, събрани при извършена проверка по делегация по реда на чл. 46 ДОПК;
 • Да възлагат експертизи при спазване на правилата на чл. 60-66 ДОПК;
 • Извършат проверки за установяване на налични активи в обекти на ревизираното лице;
 • Да изпращат молби за информация в областта на ДДС към друга страна-членка на Европейския съюз;
 • Да предприеме мерки за обезпечаване на доказателства по реда на чл. 40 ДОПК - чрез опис или чрез изземване с опис на ценни книжа, вещи, документи и други носители на информация, както и чрез копиране на информация от и на технически носители, даващи възможност за възпроизвеждането ?, като бъдат взети необходимите технически мерки за запазване на автентичността ?. В случаите, когато няма други възможности за обезпечаване, може да се запечата обекта или част от него, само където се намират подлежащите на обезпечаване доказателства, за срок до 48 часа. За действията си по обезпечаване на доказателствата органът по приходите съставя протокол, екземпляр от който предоставя на лицето. Срокът на запечатване на обекта се продължава от районния съд по неговото местонахождение по искане на органа по приходите, извършващ действията по обезпечаване.

 Преценка на доказателствата.

Ревизиращият екип извършва анализ на събраните документи чрез съпоставяне на данните, съдържащи се в различни носители на информация, с цел откриване на пропуски или нарушения при:

 • законосъобразното третиране на осъществените сделки, доставки, договори;
 • определяне на основата, върху която се начисляват задълженията за данъци и ЗОВ/ВФ ГВРС, в т.ч. законосъобразното осчетоводяване на приходите и разходите по видове, на трудовите възнаграждения, на получените субсидии и пр.;
 • законосъобразното ползване на данъчен кредит;
 • законосъобразното начисляване на видовете задължения по отношение на приложими ставки и срокове;
 • законосъобразното внасяне на видовете задължения по отношение на размер и срок;
 • законосъобразното извършване на плащания в брой.

В зависимост от извършения анализ и настъпили определени обстоятелства в хода на ревизията органите по приходи извършват преценка относно предприемане на някои специфични действия:

 • Налагане на предварителни обезпечителни мерки (чл. 121 от ДОПК) - за обезпечаване на публичните вземания, за да бъде предотвратено извършването на сделки и действия с имуществото на лицето, вследствие на които събирането на задълженията за данъци и задължителни осигурителни вноски би било затруднено или невъзможно;
 • Съставяне на акт за установяване на административно нарушение при констатирано административно нарушение. Необходимост от налагане на административна санкция възниква и при установени нарушения при плащания в брой, извършени от ревизираното лице в нарушение на изискванията на ЗОПБ;
 • Уведомяване на прокуратурата, когато в хода на ревизията са установени индикации за извършено престъпление;
 • Изпращане на покана до ревизираното лице за отстраняване на несъответствия в подадени декларации или неправилно данъчно третиране на доставка по ЗДДС, установени в хода на ревизията ( чл. 103 от ДОПК);
 • Извършване на прихващане или възстановяване изцяло или частично на суми преди приключване на ревизията;
 • Регистрация/дерегистрация по ЗДДС, поради констатирано в хода на ревизията основание за това;
 • Спиране на ревизия - основанията за спиране на производството по извършване на ревизия са определени в чл. 34, ал. 1 и ал. 2 от ДОПК;
 • Прекратяване на ревизия – когато преди издаване на административния акт физическо лице, страна в производството, почине, или юридическо лице, страна в производството, престане да съществува (чл. 36, ал. 1 ДОПК).

Извършване на ревизии при особени случаи

При наличие на конкретно посочени в чл. 122, ал. 1 от ДОПК обстоятелства, органът по приходите може да приложи установения от съответния закон размер на данъка към определена от длъжностното лице по реда на чл. 122, ал. 2 от ДОПК основа. В тези случаи органът по приходите определя основата за облагане с данъци за съответния период, за който са установени обстоятелствата.

При тези обстоятелства, ако стойността на имуществото на лицето явно съществено превишава размера на декларираните приходи, доходи, източници на формиране на собствения капитал или на безвъзмездно финансиране, получени от него, или направените разходи от лицето и от свързаните с него лица по § 1, т. 3, буква "а" ДР ДОПК явно и съществено превишават размера на декларираните получени средства, се смята до доказване на противното, че има печалба или доход, подлежащи на облагане.

Когато в хода на производството органът по приходите установи наличие на обстоятелства по чл. 122, ал. 1 от ДОПК, той уведомява ревизираното лице, че основата за облагане с данъци ще бъде определена по предвидения в чл. 122 ред, и му определя срок за представяне на доказателства и за вземане на становище, който не може да бъде по-кратък от 14 дни.

Извършване на ревизии при правоприемство

С осъществяването на ревизията по чл. 126 ДОПК се дава възможност задълженията за данъци и задължителни осигурителни вноски да се разпределят равномерно и справедливо между всички отговорни лица, чрез привличането им в едно общо производство.

Още преди да издаде заповедта за възлагане на ревизия органът по приходите уведомява писмено за предстоящата ревизия лицата и ги поканва в определен от него срок, но не по-малко от 14 дни, да посочат писмено представител в производството. Този общ представител представлява лицата до приключването на производството с влязъл в сила акт.

В случай че лицата не посочат такъв представител, следва документите по производството да се връчват на всяко от лицата.

Процесуалният ред на чл. 126 ДОПК е приложим само по отношение производството по издаване на ревизионен акт.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация