Възлагане на ревизия – вид, обхват и срок

Ревизията е контролно производство, осъществявано от органите по приходите на Националната агенция за приходите (НАП), насочено към установяване на задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски на задължените лица или установяване на отговорност за задължения на трети лица. С цел законосъобразното извършване на ревизиите, органите по приходите са длъжни да упражняват правомощията, които са им предоставени от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК).

Ревизията протича през няколко етапа – възлагане,  извършване и приключване.

Издаване на заповед за възлагане

Ревизиите се възлагат от определени органи по приходите, оправомощени от териториалният директор на компетентната териториална дирекция на НАП да възлагат ревизии, или от изпълнителният директор на НАП или определен от него заместник изпълнителен директор (чл. 112, ал. 2 от ДОПК).

Ревизионното производство се образува с издаване на заповед за възлагане на ревизия, с която се определят: ревизираното лице, като се посочват данните за него по чл. 81, ал. 1, т. 2 – 5 от ДОПК; ръководителят на ревизията; ревизиращите органи; ревизираният период; видовете задължения за данъци и/или задължителни осигурителни вноски; срока за нейното извършване, както и други обстоятелства, имащи значение за ревизията.

Случаите за възлагане на ревизии в териториалните дирекции на НАП се разпределят автоматизирано по ревизиращи екипи и органи по възлагане, посредством информационна система „Контрол“. Заповедта за възлагане на ревизия се издава като електронен документ, подписан с електронен подпис като само при техническа невъзможност да бъде подписана с електронен подпис може да бъде издадена и подписана на хартиен носител. 

Издадената заповед се връчва на ревизираното лице.

Заповедта за възлагане на ревизията може да бъде изменяна от органа, издал първоначалната заповед за възлагане, с която могат да бъдат променени срокът за извършване, регистрационните данни на ревизираното лице, обхвата на ревизията, ръководителят на ревизията или органите по приходи, които я извършват. Изменението се смята за извършено от датата на издаване на новата заповед. Издадените заповеди за изменение на заповедта за възлагане също се връчват на ревизираното лице.

Заповедта за възлагане на ревизия не подлежи на обжалване отделно от ревизионния акт.

Вид и обхват на ревизиите

  • Ревизия за установяване на данъчни задължения и задълженията за задължителни осигурителни вноски/ВФ ГВРС;
  • Ревизии за установяване на отговорност за задължения на трети лица, в т.ч.:
    • установяване на отговорност по реда на чл. 19 от ДОПК на лице, член на орган на управление, управител, ликвидатор/синдик, прокурист, търговски представител, търговски пълномощник, собственик на капитала, включително съдружник или акционер на юридическо лице – длъжник, за задълженията за данъци и задължителни осигурителни вноски на юридическото лице;
    • установяване на отговорност по реда на чл. 177 от ЗДДС в случаи на злоупотреби с данъка върху добавената стойност;
  • Ревизия при правоприемство - чл. 126 от ДОПК, в случаите на смърт на физическо лице, прехвърляне на предприятие, отделяне, прекратяване на неперсонифицирано лице и при преобразуване на търговски дружества – сливане, вливане, разделяне, промяна на правната форма и др.;
  • Ревизия във връзка с издадено решение на директора на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ при ЦУ на НАП, с което по реда на чл. 155, ал. 4 от ДОПК обжалвана преписка на ревизионно производство се връща със задължителни указания за издаване на нов ревизионен акт;
  • Ревизия за изменение на задължения за данъци и задължителни-осигурителни  вноски, определени с влязъл в сила ревизионен акт, който не е бил обжалван по съдебен ред.  Инициативата са изменение на задълженията може да бъде на органа по приходите или по молба на ревизираното лице, когато са налице съответните обстоятелства за това (чл. 133 , ал. 2 от ДОПК);
  • Ревизия за установяване на публични вземания за вноските, представляващи 50 на сто от получения наем от държавни предприятия, еднолични търговски дружества с държавно участие и дружества с над 50 на сто държавно участие за период след  01.01.2011 г.

Срок за извършване на ревизията  

При възлагане на ревизията може да бъде определен първоначално до тримесечен срок за извършване на ревизията, който започва да тече от датата на връчването на заповедта за възлагане на ревизията. Когато заповедта за възлагане на ревизията е връчена по процедурата за взаимна помощ и обмен на информация с държавите-членки на Европейския съюз, срокът за извършване на ревизията започва да тече от датата на получаване на уведомлението за извършено връчване от компетентния орган на другата държава.

Когато тримесечния срок за извършване на ревизията се окаже недостатъчен, може да бъде продължен с още до два месеца.

При особена фактическа сложност на конкретна ревизия, когато първоначално определените срокове се окажат недостатъчни, срокът за извършване на ревизията може да бъде продължен от органа, възложил производството до три години от връчване на заповедта за възлагане като при тези случаи се издава заповед за удължаване на срока от изпълнителния директор на НАП.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация