Основни видове проверки, извършвани от НАП

Проверка по прихващане или възстановяване  

Проверката по прихващане или възстановяване се извършва при наличие на недължимо платени или събрани суми за данъци, задължителни осигурителни вноски, наложени от органите по приходите глоби и имуществени санкции, както и суми, подлежащи на възстановяване съгласно данъчното или осигурителното законодателство.

След приключване на всички предприети процесуални действия в хода на проверката се издава акт за прихващане или възстановяване, с който се прихваща и/или възстановява надвнесената сума.

Актовете за установяване на задължения и актовете за прихващане или възстановяване се връчват на лицето, като връчването може да се извърши и по електронен път.

Актовете за установяване на задължения  могат да бъдат обжалвани на основание чл. 106, ал. 2 от ДОПК в 14-дневен срок от получаването им пред съответния териториален директор.

Актовете за прихващане или възстановяване подлежат на обжалване по реда на чл. 129, ал. 7 и чл. 152, ал. 1 от ДОПК в 14-дневен срок от връчването им пред директора на съответната дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика”.

Вижте какви специфични проверки по възстановяване на ДДС, извършват органите по приходите.

Насрещна проверка 

Насрещната проверка е способ за събиране на доказателства от значение за вече започнало производство. С насрещната проверка се установяват факти и обстоятелства, свързани с лице, което е страна в започнало ревизионно производство, производство по извършване на проверка или производство по обжалване на административен акт, като тя се извършва при трето лице. При тази проверка не се установяват данъчни или осигурителни задължения, или отговорности на проверяваното лице.

Проверката се извършва от органите по приходите на място при лицето или на мястото, където се намират неговите документи.

Насрещната проверка приключва с протокол, в който се отразяват извършените действия и установените факти и обстоятелства.

Екземпляр от Протокола за извършена насрещна проверка се предоставя на проверяваното лице, освен ако с него се установяват факти и обстоятелства единствено въз основа на документи, които се намират в териториалната дирекция.

Проверка по делегация 

Проверката по делегация се извършва от органите по приходите при възникване на необходимост от установяване на факти и обстоятелства, свързани с дейността на субекта, на негово поделение, обект или имущество на територията на друга териториална дирекция.

Проверката по делегация може да бъде извършена на място при задълженото лице или в офиса на НАП съобразно обстоятелствата. При проверката се събират доказателствата, необходими за установяване на съответните задължения, като

Проверката по делегация приключва с издаване на протокол, в който се отразяват констатираните в хода на проверката факти и обстоятелства Протоколът се предоставя за подпис на проверяваното лице. В случай, че проверката по делегация е извършена единствено въз основа на документи, намиращи се в териториалната дирекция, протоколът не се подписва от лицето и съответно на лицето не се предоставя екземпляр от протокола.

Проверка за установяване на факти и обстоятелства 

Проверката, при която се установяват факти и обстоятелства за задълженията и отговорностите на задължените лица, както и относно спазването на данъчното и осигурителното законодателство, при която не се определят данъчни и осигурителни задължения на проверяваното лице.

Такива проверки се извършват по повод на получено от горестоящ орган писмо за извършване на проверка по повод на сигнали и жалби, на селектирани в процеса на текуща селекция случаи за извършване на проверка за установяване на факти и обстоятелства, постъпили искания за издаване на удостоверение на чуждестранно лице, установяване на очевидна фактическа грешка, преустановяване на данъчни измами, прилагане на СИДДО, проверки по Закона за статистика на вътреобщностната търговия със стоки (ЗСВТС). 

Срокът за извършване на проверката и нейният обхват се определят в зависимост от повода за възлагане. Следва да се  има предвид, че срокът за извършване на проверката е 6 месеца от датата на първото процесуално действие. Ако 6-месечният срок се окаже недостатъчен, той може да бъде продължен до 6 месеца. 

Проверката за установяване на факти и обстоятелства се извършва на място при задълженото лице или в офиса на НАП, съобразно обстоятелствата. При проверката се събират доказателства за установяване на съответните факти и обстоятелства.,

В случаите, при които органът по приходите установи несъответствие между съдържанието на подадена декларация и изискванията за попълването ?, несъответствия между данните в декларация, подадена от задължено лице и информацията, получена от трети лица или администрации, които засягат пряко данъчната основа, размера на данъка или ползваните облекчения и едновременно с това не е необходимо да се предприемат действия за събиране на допълнителна информация или доказателства, органът по приходите изготвя и изпраща до лицето покана за отстраняване на несъответствието в 14-дневен срок от получаването ?.

В случаите на установено в хода на проверката неправилно данъчно третиране на доставки по ЗДДС, органът по приходите изпраща покана за корекция на неправилно данъчно третиране на доставка по ЗДДС до проверяваното лице за отстраняване на несъответствията.

Когато от установените при проверката факти и обстоятелства може да се направи заключението, че проверяваното лице не е определило коректно дължимите данъци или ЗОВ, или задълженото лице не осигури достъп до подлежащ на контрол обект, или до счетоводни и/или търговски данни от значение за производството, включително и съхранявани на електронен носител, органът по приходите, извършващ проверката предприема последващи контролни действия.

След анализ на констатираните в хода на проверката факти и обстоятелства органът по приходите изготвя протокол, в който се отразяват извършените действия и установените факти и обстоятелства при проверката.

Екземпляр от протокола за извършената проверка за установяване на факти и обстоятелства се предоставя за подпис на проверяваното лице. В случай че проверката е извършена единствено въз основа на документи, намиращи се в териториалната дирекция, документът не се предоставя на лицето за подпис. Протоколът може да бъде връчен на задълженото лице по електронен път.

Вижте какви специфични проверки за установяване на факти и обстоятелства, при които се изисква съставянето на специфичен документ, извършва Агенцията

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация