Какво представляват проверките и какви са специфични действия техния ход?

Проверката е  едно от производствата, посредством които се осъществява данъчно-осигурителния контрол. Тя представлява съвкупност от действия на органите по приходите, при които се установява спазването на данъчното или осигурителното законодателство.

С проверка могат да се установяват определени факти и обстоятелства, които са от значение за задълженията за данъци или задължителни осигурителни вноски на проверяваното лице.

С проверка не могат да се установяват задължения за данъци или задължителни осигурителни вноски на проверяваното лице.

Извършването на проверка се възлага с резолюция, в която се определят обхват, когато е относимо, органи по приходите, които да я извършат и срок за нейното извършване. Срокът за извършване на проверка е най-много шест месеца, като по изключение може да бъде продължен с още шест, с резолюция на органа, който я е възложил. Резолюцията, с която е възложена проверката не подлежи на връчване на проверяваното  лице.

Проверката се извършва на място в офиса на задълженото лице или там, където се осъществява счетоводната отчетност и се съхраняват документите, които е необходимо да бъдат проверени. По изключение документите могат да бъдат предоставени за проверка в офис на НАП. В хода ? се събират доказателства, удостоверяващи основателността и размера на подлежащите за възстановяване суми.

Когато в хода на проверката е установил несъответствие между съдържанието на подадена декларация и изискванията за попълването ?, или несъответствия между данните в декларация, подадена от задълженото лице, и информацията, получена от трети лица или администрации, които засягат пряко данъчната основа, размера на данъка или ползваните облекчения и едновременно с това не е необходимо да се предприемат действия за събиране на допълнителна информация или доказателства, на основание чл. 103 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) органът по приходите изготвя и връчва на лицето покана за отстраняване на несъответствието чрез подаване на коригираща декларация. Срокът за отстраняване на несъответствието е 14 - дневен от получаване на поканата.

Покана за подаване на коригираща декларация в 14-дневен срок може да бъде отправена и в случаите на установено неправилно данъчно третиране на доставки по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).

В случай че в посочения в поканата срок, лицето не отстрани несъответствията, се издава акт за установяване на задължения.

Други специфични действия в хода на извършването на проверка:

В хода на всяка проверка, при необходимост от събиране на допълнителна информация, документи или писмени обяснения от проверяваното лице и/или от трети страни, както и при установяване на конкретни факти и обстоятелства или неоказване на съдействие от страна на проверяваното лице, органите по приходите могат да предприемат някои от следните специфични действия:

 • изпращане на искане за представяне на документи и писмени обяснения от задължено лице, с което може да бъде изискано писмено от проверяваното  лице да представи в определен от органите по приходите срок  документи, декларации, справки и писмени обяснения, на основание чл. 37, ал. 3, чл. 53 и чл. 56, ал. 1 от ДОПК. Документите могат да се предоставят в електронен формат на технически носител или чрез електроенната услуга „Подаване на документи от ЗЛ в рамките на контролни производства;
 • изпращане на искане за представяне на документи, сведения и писмени обяснения от трети лица, държавни и общински органи,  с което могат да бъдат изискани документи, данни, сведения, книжа, носители на информация и други доказателства на основание чл. 37, ал. 5 от ДОПК;
 • извършване на  проверка за установяване на налични активи в обекти на проверяваното лице;обезпечаване на доказателства чрез опис или чрез изземване с опис на ценни книжа, вещи, документи, книжа и други носители на информация от и на технически носители;
 • извършване на експертиза поради възникнала необходимост от специални познания при изясняване на възникнали при проверката въпроси;
 • изпращане на молба за информация в областта на ДДС към друга страна-членка на ЕС,
 • осигуряване на съдействие от органите на МВР съгласно утвърдената инструкция за взаимодействие при претърсване и изземване;
 • регистрация/дерегистрация по ЗДДС, поради констатирано в хода на проверката основание за регистрация/дерегистрация на лицето;
 • изпращане на покана за корекция на неправилно данъчно третиране на доставка по ЗДДС и отстраняване на  несъответствията.
 • съставяне на АУАН, поради констатирано административно нарушение;
 • уведомяване на прокуратурата, когато в хода на проверката са установени индикации за извършено престъпление;
 • спиране на проверка на основанията, посочени в чл. 34, ал. 1 и ал. 2 от ДОПК. Когато са налице обстоятелства за спиране на ревизията по чл. 34, ал. 1, т. 1 от ДОПК – при заболяване на лице, чието участие в производството е наложително или по т. 4 – по молба на субекта, ревизираните лица могат да подадат молба за спиране на ревизия.

Лицата имат право да обжалват издадената заповед за спиране или решението за отказ за спиране на производството в 14-дневен срок от връчване на съответния документ (чл. 34, ал. 5 от ДОПК). Компетентен за произнасяне по жалбата е административният съд по седалището на териториалната дирекция, в чийто район се намира органът, чийто акт се обжалва. Съдът се произнася с определение, с което се отхвърля или отменя заповедта или отказа за спиране на производството, като определението на съда е окончателно.

 • прекратяване на проверка, когато преди издаване на административния акт физическо лице, страна в производството, почине, или юридическо лице, страна в производството, престане да съществува (чл. 36, ал. 1 ДОПК).

Връчване или предоставяне на документи, издавани или съставяни от органи по приходите в хода на проверки:

Документите, издадени или съставени от орган по приходите в хода на проверка, се връчват или предоставят на проверяваното лице, негов представител или пълномощник, член на орган на управление или на негов служител, определен да получава книжа или съобщения, съгласно правилата за връчване на съобщения по чл. 29 от ДОПК.

Когато се извършва проверка на физическо лице, включително едноличен търговец, документите могат да се връчват и на пълнолетен член на домакинството му, както и на пълнолетно лице, което има същия постоянен адрес, ако е налице съгласие да го приеме със задължението да го предаде. Издадените документи и актове на физическите лица могат да се връчват и по месторабота лично или чрез лицето, определено да приема съобщенията на работодателя, като също е необходимо съгласие да го приеме и със задължение да го предаде на лицето.

Връчването/предоставянето може да се извърши от органа по приходите или от друг служител (връчител) и може да се извърши по някои от следните начини:

 • на адреса за кореспонденция на субекта;
 • с изпращане на писмо на адреса за кореспонденция с обратна разписка чрез лицензиран пощенски оператор, в която се вписва извършеното действие;
 • чрез изпращане по телефакс;
 • с изпращане на електронно съобщение при използване на квалифициран електронен подпис на органа по приходите;
 • връчване чрез общината или кметството, ако в населеното място, където трябва да се извърши, няма орган по приходите, съответно връчител;
 • връчване и на всяко друго място, когато се получава лично от лицето или от негов представител.

Издадените в хода на производството електронни документи могат да се връчат на лицето по електронен път чрез активиране на електронна препратка в изпратено електронно съобщение за връчване или като се изтеглят от информационна система на НАП (чл. 30, ал. 6 от ДОПК).  Във връзка с връчването на документи по електронен път задължените лица могат да използват електронната услуга на НАП „Връчване и предоставяне на документи на клиентите на НАП в рамките на контролните производства“. За целта е необходимо в НАП да бъде посочен актуален електронен адрес, на който да бъдат изпращани електронни съобщения идокументи за връчване.

Когато във връзка с връчване на документ в хода на производството органите по приходи не открият лицето, негов представител или пълномощник, член на орган на управление или служител, определен да получава съобщения или книжа, след най-малко две посещения през 7 дни на адреса за кореспонденция, се прилага реда за връчване чрез прилагане към досие, по чл. 32 от ДОПК.  

На основание чл. 28, ал. 3 от ДОПК, в случаите на започнала проерка, за която лицето е редовно уведомено, и при  предприемане на действия за промяна на адреса си за кореспонденция, проверяваното лице е длъжно да съобщи писмено на водещия производството орган по приходите в тридневен срок от предприемане на действията. В противен случай всички актове и документи в това производство се прилагат към преписката и се смятат за редовно връчени.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация