Какво следва при наличие на неплатени в срок задължения?

Проучване на имущественото Ви състояние

Ако не погасите своите публични задължения в законоустановените срокове, публичният изпълнител, с цел обезпечаването и принудителното им събиране, ще проучи  получаваните от Вас доходи и притежаваните от Вас имущество/активи, като извърши проверки в публичните регистри  (като например Търговския регистър, Имотния регистър и др.) и в информационните системи на НАП. Допълнително, той ще събере информация и от други администрации/организации/институции, и трети лица, и/или ще изиска необходимите данни и документи от Вас.

Обезпечаване на Вашето имущество по реда на ДОПК

След установяване на имуществото Ви, публичният изпълнител пристъпва към обезпечаване на задълженията чрез налагане на:

 • запор на банкови сметки, вземания от трети лица (например трудовото Ви възнаграждение), моторни превозни средства и други движими вещи, ценни книжа и дялове, стоки в оборот, парични средства в каси, както и
 • възбрана върху недвижим имот или кораб.

На обезпечаване подлежат установените и изискуеми публични вземания т.е. тези  които са установени с надлежно изпълнително основание по чл. 209 от ДОПК и за които сроковете за доброволното им плащане са изтекли.

Обезпечителни мерки по реда на ДОПК могат да се налагат само върху имущество, което е Ваша собственост.

ВАЖНО: Налагането на запор/възбрана представлява забрана да извършвате разпоредителни действия с имуществото, върху което са наложени обезпечителните мерки. Извършените от Вас разпореждания с имуществото Ви или вземането Ви след запора/възбраната са недействителни спрямо НАП и присъединилите се други кредитори.

Обезпечението се налага от публичния изпълнител с нарочен документ, който се нарича постановление. Постановлението съдържа информация за общия размер на публичните Ви задължения и натрупаните лихви, вида на обезпечителната мярка и описание на имуществото Ви, върху което се налага мярката и др.

Едновременно могат да бъдат налагани обезпечителни мерки от различен вид и върху различно имущество (напр. запор на трудово възнаграждение и възбрана на недвижим имот). Стойността на имуществото при налагане на обезпечителни мерки се определя по начин и в последователност, посочени  в чл. 195, ал. 6 от ДОПК – балансова стойност на активите, данъчна оценка, застрахователна стойност и придобивна стойност на вещи, собственост на физически лица, като обезпечението трябва да съответства на размера на публичните Ви задължения.

В качеството Ви на длъжник, публичният изпълнител ще Ви изпрати екземпляр от постановлението. Постановлението ще бъде изпратено и до трети лица, в случай че са засегнати от действията на публичния изпълнител.

Постановлението за налагане на обезпечителни мерки  подлежи на обжалване пред директора на компетентната ТД на НАП, в 7-дневен срок от връчването му. Постановлението може да бъде обжалвано и от трети лица в случаите, в които в деня на запора или възбраната вещите се намират във владение на тези лица (чл. 197 от ДОПК).

ВАЖНО : Обжалването на постановлението за налагане на запор/възбрана не спира неговото изпълнение.

При налагане на запор/възбрана публичният изпълнител изпраща запорно съобщение/екземпляр от постановлението за отразяване/вписване на обезпечителната мярка в съответния регистър - например: при възбрана на недвижим имот постановлението се изпраща за вписване до Имотния регистър при Агенция по вписвания; при запор върху банковите сметки – до съответната банка и Централния регистър на особените залози; при запор на моторно превозно средство – до КАТ и Централния регистър на особените залози.

Предварителни обезпечителни мерки (чл. 121 от ДОПК)

Съществува и изключение от общия принцип, заложен в чл. 195, ал. 1 от ДОПК, съгласно който на обезпечение подлежат установени и изискуеми публични вземания – и това е възможността за предварително обезпечаване на задължения. Налагането на предварителни обезпечителни мерки се инициира в хода на извършвана ревизия от страна на НАП или при издаване на ревизионния акт, с мотивирано искане от орган по приходите, извършващ ревизията, до публичния изпълнител. Целта е предотвратяване извършването на сделки и действия с имущество, вследствие на които събирането на задълженията Ви ще бъде невъзможно или значително ще се затрудни. Публичният изпълнител е компетентен да наложи предварителната обезпечителна мярка. Също като същинската обезпечителна мярка и предварителната се налага с постановление и съдържанието му е аналогично. Обезпечението трябва да съответства на очаквания размер на недекларираното задължение, ведно с лихвите за забава.

Когато в срок до 4-ри месеца от налагането на първата предварителна обезпечителна мярка не е издаден ревизионен акт, публичният изпълнител изпраща искане за продължаване действието на мерките до съответния административния съд. Подобно искане може да бъде изпратено и от Вас, в качеството Ви на ревизирано лице на основание чл. 121, ал. 4 от ДОПК. В случай, че в посочения срок искане до съда не е изпратено, то предварителните обезпечителни мерки се смятат за прекратени.

Постановлението за налагане на предварителни обезпечителни мерки  подлежи на обжалване пред директора на компетентната ТД на НАП, в 7-дневен срок от връчването му. Решението, с което се произнася териториалния директор подлежи на обжалване пред съответния административен съд, в 7-дневен срок от връчването му. (чл. 197 от ДОПК във връзка с 121, ал. 2 от ДОПК).

Опис на обезпеченото имущество

При налагането на запор/възбрана върху Вашето имущество, то се описва.

Описът се извършва от публичния изпълнител и се обективира в протокол за опис, в който

се отбелязват характерните белези и състояние на вещта/имота, например: ако вещта е МПС, се описва  номер на двигателя, регистрационен контролен номер, цвят и др.; за недвижими имот  - квадратура, точно местонахождение с описание на точните граници, тип строителство (за застроените имоти), предназначение, състояние и др.

В качеството Ви на длъжник протоколът за опис ще Ви бъде връчен, а в случай че  трети лица са заявили права върху описаните вещи – и на тях. В случай, че не осигурите достъп до вещта/имота, публичният изпълнител може да поиска съдействие от органите на Министерството на вътрешните работи.

На описаните вещи се назначава пазач, като публичният изпълнител извършва преценка,  доколко същите следва да бъдат оставени във Ваше владение (в такъв случай Вие ще бъдете определен за пазач).  Пазачът (чл. 234, ал. 4 от ДОПК) е длъжен да пази вещта като добър стопанин, да дава сметка за приходите от нея и за разходите по пазенето й и да предаде вещта в същото състояние, в което я е приел. За умишлено повреждане или унищожаване на вещта той носи наказателна отговорност (чл. 216, ал.1 от НК - за пазача трето лице, чл. 216, ал. 2 от НК - за длъжника, назначен за пазач).

Замяна на обезпечителна мярка (чл. 199 от ДОПК) 

След налагане на обезпечителна мярка върху имуществото Ви, в качеството Ви на длъжник може да поскате тя да бъде заменена с друга, като за целта се подава искане за замяна на обезпечителни мерки. След подаване на искането, публичният изпълнител изисква становище от публичния взискател (органът, който е установил задължението) относно допустимостта на замяната и след получаването му разглежда искането, като допуска замяна или постановява отказ.

При замяната на обезпечителна мярка се извършват действия в следната последователност:

 • допуска замяната и издава постановление за замяна на обезпечителна мярка
 • налагане на новата обезпечителна мярка и след влизане в сила на постановлението за налагането й, и
 • отменя обезпечителната мярка, чиято замяна е поискана. 

Замяната се извършва по преценка на публичния изпълнител, който извършва проверка за допустимост и пълнота на приложените документи към искането, въз основа на предложеното имущество и размера на публичното задължение. Публичният изпълнител, може да откаже да извърши замяната в следните случаи:

 • ако искането Ви за замяна не е придружено с необходимите доказателства;
 • ако предложеното от Вас имущество е на по-ниска стойност от вече запорираното/възбраненото;
 • ако не е налице съгласие от публичния взискател, когато то е задължително, за да се допусне замяната (чл. 199, ал. 3 от ДОПК);
 • ако се установи, че имуществото е негодно, например същото служи за обезпечаване на задължения към други кредитори или е с дефекти/нарушения на целостта, или реализирането му като самостоятелен обект е невъзможно и т.н.;
 • в случаите, при които предложеното от Вас имущество за замяна не е в състояние да удовлетвори при реализацията му публичния взискател, и др.

Отказът на публичния изпълнител да допусне замяна на обезпечителни мерки, подлежи на обжалване пред директора на компетентната ТД на НАП, в 7-дневен срок от връчването му.

Винаги може да замените наложеното Ви обезпечение като предоставите обезпечение в пари, безусловна и неотменяема банкова гаранция или държавни ценни книжа. При тази замяна не е необходимо съгласието на органът, установил вземането и  публичния изпълнител.

Отмяна на обезпечителна мярка (чл. 208 от ДОПК) 

След погасяване на публичното Ви задължение, наложената по реда на ДОПК обезпечителна мярка ще бъде отменена. Отмяната се извършва служебно от публичния изпълнител или по Ваше искане, в качеството Ви на длъжник. Обезпечителната мярка може да бъде отменена изцяло или частично.

Отмяната на наложените обезпечителни мерки се извършва и в други случаи, а именно:

 • при съществена несъразмерност на наложените обезпечителни мерки с размера на публичното вземане, в т.ч. когато стойността на обезпечението е по-голяма от размера на задължението Ви – отмяната е частична;
 • когато актът, с който е установено публичното Ви вземане, бъде обявен за нищожен, обезсилен или отменен по установения ред;
 • когато актът за установяване на задължението Ви бъде изменен с решение на по-горестоящ орган или от съда и при предприетото принудително изпълнение е събран размера на актуалното Ви задължението съгласно изменението.

По искането Ви за отмяна на наложената обезпечителна мярка, публичният изпълнител се произнася в 14-дневен срок с нарочен документ – постановление, което Ви се връчва. Публичният изпълнител изпраща екземпляр от постановлението и до съответните регистри, в които е вписан запора/възбраната – за отразяване на отмяната и „вдигане“ на обезпечението.

Отказът на публичния изпълнител да отмени обезпечителната мярка, подлежи на обжалване пред директора на компетентната ТД на НАП, в 7-дневен срок от връчването му (чл. 197 от ДОПК).

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация