Предварително обезпечаване при фискален контрол

1. Предварително обезпечаване при фискален контрол от публичен изпълнител - налагане на предварителни обезпечителни мерки по чл. 121а, ал. 1 от ДОПК върху имуществото на получателя на стоката в размер не по-малко от 30 на сто от пазарната стойност на стоката, на основание чл. 121а, ал. 1 и/или 2 от същия кодекс.

Съгласно чл. 121а, ал. 1 от ДОПК, при извършване на фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск органът по приходите може да поиска от публичния изпълнител незабавно да наложи предварителни обезпечителни мерки върху имуществото на получателя на стоката за обезпечаване на вземанията за данъци, които биха възникнали, в размер не по-малко от 30 на сто от пазарната стойност на стоката в случаите на:

 • нарушаване целостта на техническите средства за контрол;
 • неспазване на забраната по чл. 13, ал. 3, т. 4 от ДОПК;
 • несъответствие между посоченото в документите и установеното при проверката вид и/или количество на стоката;
 • неявяване на водача на транспортното средство или на получателя/купувача на стоката на мястото на получаването/разтоварването й.

Съгласно чл. 121а, ал. 2 от ДОПК, предварителните обезпечителни мерки по ал. 1 могат да се наложат (от публичен изпълнител) и когато орган по приходите установи, че при последващо разпореждане със стоката събирането на дължимите данъци ще бъде невъзможно или значително ще се затрудни.

Предварителните обезпечителни мерки по чл. 121а, ал. 1 от ДОПК се налагат по реда на чл. 195 от ДОПК с постановление на публичния изпълнител и се обжалват по реда на чл. 197 от ДОПК.

Действието на наложените предварителни обезпечителни мерки е 6 месеца. В рамките на този срок действието може да бъде продължено с обезпечителни мерки от същия вид върху същото имущество, наложени по реда на чл. 121 или 195 от ДОПК.

2. Предварително обезпечаване при фискален контрол от орган по приходите - предприемане на действия по чл. 40 от ДОПК за обезпечаване на доказателства и определяне на обезпечение в размер на 30 на сто от пазарната стойност на стоката, на основание чл. 121а, ал. 3 от същия кодекс.

Съгласно чл. 121а, ал. 3 от ДОПК, в случаите по чл. 121а, ал. 1 и 2, а именно :

 • нарушаване целостта на техническите средства за контрол;
 • неспазване на забраната по чл. 13, ал. 3, т. 4 от ДОПК;
 • несъответствие между посоченото в документите и установеното при проверката вид и/или количество на стоката;
 • неявяване на водача на транспортното средство или на получателя/купувача на стоката на мястото на получаването/разтоварването й;
 • когато органът по приходите установи, че при последващо разпореждане със стоката събирането на дължимите данъци ще бъде невъзможно или значително ще се затрудни, органът по приходите предприема действия по чл. 40 от ДОПК за обезпечаване на доказателства със срок на действие до 72 часа без разрешение на съда, като стоката и документите за стоката се изземват, и определя обезпечение в размер на 30 на сто от пазарната стойност на стоката. В този случай забраната за разпореждане по чл. 13, ал. 3, т. 4 продължава своето действие, а стоката се освобождава след представяне на обезпечение в пари или безусловна и неотменяема банкова гаранция със срок на действие, не по-малък от 6 месеца, в размер 30 на сто от пазарната стойност на стоката и след заплащане на разноските по изземването и съхранението й. Ако обезпечението не се представи в срок до 72 часа от изземването, а при бързоразваляща се стока - до 24 часа, стоката се смята за изоставена в полза на държавата. Тези обстоятелства се отразяват в протокол за вида и количеството на изоставената в полза на държавата стока и в регистър "Фискален контрол".

Запомни! Предварително обезпечаване при фискален контрол може да извършва:

 • публичният изпълнител (на основание чл. 121а, ал. 1 от ДОПК), чрез налагане на предварителни обезпечителни мерки в размер не по-малко от 30 на сто от пазарната стойност на стоката по искане на орган по приходите, и
 • органът по приходите (на основание чл. 121а, ал. 3 от ДОПК), чрез предприемане на действия за обезпечаване на доказателства по чл. 40 от ДОПК и определяне на обезпечение в размер на 30 на сто от пазарната стойност на стоката.

Случаите, при които се пристъпва към предварително обезпечаване при фискален контрол от публичен изпълнител и/или от орган по приходите (на самостоятелно основание) са регламентирани изчерпателно в чл. 121а, ал. 1, т. 1 - 4 и ал. 2 от ДОПК.

В случаите на фискален контрол, когато получателят/купувачът на стоката наруши забраната по ал. 3, изречение второ и по чл. 13, ал. 3, т. 4 от ДОПК (получателят/ купувачът е длъжен да не се разпорежда със стоката до получаването/разтоварването й освен в случай на представяне пред органа по приходите на обезпечение в пари или безусловна и неотменяема банкова гаранция със срок на действие, не по-малък от 6 месеца, в размер 30 на сто от пазарната стойност на стоката), разпореждането е недействително спрямо държавата.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация