Осигурителен доход

==> Осигурителен доход на самоосигуряващите се лица по смисъла на Кодекса за социално осигуряване

Самоосигуряващите се лица текущо през годината внасят авансово осигурителни вноски върху избран месечен осигурителен доход, който не може да бъде по-малък от минималния и по-голям от максималния месечен размер на осигурителния доход, определени със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година. 

Минималният месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г., е в размер на 650 лв.

Минималният месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, които започват дейност през 2021 г. е също в размер на 650 лв.

Минималният месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители е 420 лв. 

Максималният месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица за 2021 година е 3000 лева.

За да  заплатят осигурителни вноски върху реално получените доходи от трудова дейност, самоосигуряващите се лица определят окончателен размер на осигурителния си доход и годишен осигурителен доход въз основа на данните, декларирани в справка към годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ – Справката за окончателния размер на осигурителния доход за 2020 г. (Таблица 2) за периодите на упражняване на трудова дейност в това им качество в рамките на календарната година.

Не определяте окончателен размер на осигурителния си доход и годишен осигурителен доход, ако сте:

  • собственици или съдружници в търговски дружества и физически лица, членове на неперсонифицирани дружества, за които не е възникнало задължение за подаване на данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ;
  • регистрирани земеделски стопани и тютюнопроизводители, произвеждащи непреработена растителна и/или животинска продукция не определят окончателен размер на осигурителния доход за тази си дейност и не попълват Справка за окончателен размер на осигурителния доход, но подават годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ със съответното приложение.

==> Осигурителен доход на тезикоито не са осигурени на друго основание и внасят здравноосигурителни вноски за своя сметкаТе дължат здравноосигурителни вноски авансово върху не по-малко от половината от минималния размер на  осигурителния доход за самоосигуряващите се лица (т. е. в размер не по-малък от 325 лв.) В случай, че през годината получат доходи, подлежащи на данъчно облагане (например доходи от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество, и/или  доходи от авторски и лицензионни възнаграждения), те трябва да извършат годишно изравняване на осигурителния си доход в Таблица 2 от Справката за окончателния размер на осигурителния доход за 2020 г.  към годишната си данъчна декларация за облагане на доходите на физическите лица по чл. 50 от ЗДДФЛ. В случай, че  не реализират доходи, подлежащи на данъчно облагане през годината, не трябва да извършват годишно изравняване.

.......................................................................................................................

Размер и разпределение на осигурителни вноски

Декларации и заявления

= Плащане

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация