Специална схема за облагане с ДДС - съкратено обслужване на едно гише (MOSS)

1. Какво е MOSS?

От 1 януари 2015 г. влезе в сила съществена промяна на правилата за облагане с ДДС на доставки на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно разпространение и услуги, извършвани по електронен път между различни държави членки.

Считано от тази дата, регистрираните по ДДС лица предоставящи такива услуги на нерегистрирани за целите на ДДС крайни потребители в други държави членки, следва да начисляват ДДС според правилата и ставките в съответната държава членка, където са установени тези потребители (държава членка на потребление). С цел намаляване на административната тежест на европейските доставчици на далекосъобщителни услуги, услуги по радио- и телевизионно излъчване или услуги, извършвани по електронен път, по които получатели са данъчно незадължени лица по отношение задълженията им за деклариране и внасяне на данъка е предвиден специален режим за облагане на ДДС (режим в Съюза). Ползването на специалният режим не е задължително, но дава възможност на  данъчно задължените лица да се регистрират, да отчитат и заплащат данъка само в една държава членка – там където са установени и са регистрирани за целите на ДДС, наречена държава членка по идентификация. 

Също така считано от тази дата, установените извън Европейския съюз лица, които извършват доставки на такива услуги към нерегистрирани за целите на ДДС крайни потребители в държави членки на ЕС, следва да начисляват ДДС според правилата и ставките в съответната държава членка, където са установени потребителите (държава членка на потребление). Доставките се облагат с данък върху добавената стойност в държавата членка на ЕС, в която получателите на тези услуги са установени, имат постоянен адрес или обичайно пребивават. С цел намаляване на административната тежест за неустановените на територията на ЕС лица е въведен специален режим на облагане с ДДС на доставки  на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно разпръскване и услуги, извършвани по електронен път, по които получатели са данъчно незадължени лица (юридически или физически лица), установени, имат постоянен адрес или обичайно пребиваване на територията  на ЕС – режим извън Съюза. За да няма нужда доставчиците, установени извън ЕС да се регистрират във всяка държава членка на ЕС, в която доставят въпросните услуги на клиенти, режимът им позволява да се регистрират еднократно и да подават справки-декларации по ДДС само в една държава членка на ЕС по свой избор. Специалната регистрация по ДДС за режим извън Съюза е приложима само за неустановени и нерегистрирани за целите на ДДС на територията на ЕС лица.

Регистрацията на желаещите да ползват съответният режим (режим в Съюза или режим извън Съюза) лица, подаването на декларации, отчитането на данъка и обменът на информация между приходните администрации на държите членки се осъществява чрез специализираната информационна система MOSS („mini-One-Stop-Shop“ или съкратено обслужване на едно гише). MOSS може да се използва от данъчно задължени лица, които са установени в ЕС (режим в Съюза), както и от данъчно задължени лица, които не са установени в ЕС (режим извън Съюза). Без регистрация по MOSS и ползване на режим в Съюза или режим извън Съюза доставчикът на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно разпространение и услуги, извършвани по електронен път трябва да се регистрира за целите на ДДС във всяка държава членка, в която доставя услуги на клиенти - данъчно незадължени лица.

Промени в специалния режим в сила от 1 януари 2019 г.

Въвежда се незадължителен праг от EUR 10 000 за доставките на далекосъобщителни услуги, на услуги за радио- и телевизионно излъчване и на услуги, извършвани по електронен път, по които получател е данъчно незадължено лице, което е установено, има постоянен адрес или обичайно пребиваване в държава членка, в която лицето – доставчик не е установено, под който тези доставки са облагаеми в държавата-членка на доставчика. Когато доставчикът избере да не прилага прага от EUR 10 000, то тогава мястото на изпълнение на тези доставки е държавата членка, в която получателят по съответната доставка - данъчно незадължено лице е установен, има постоянен адрес или обичайно пребиваване.  

Въвежда се незадължителен праг от EUR 100 000 за доставките на далекосъобщителни услуги, на услуги за радио- и телевизионно излъчване и на услуги, извършвани по електронен път, при прилагане на презумпцията за местонахождение на получателя по доставка - се предоставя възможност на доставчика да определи местоположението на получателя въз основа само на едно доказателство. Прагът се определя за текущата и предходната календарна година.

Фактуриране: прилагат се действащите правила на държавата членка по идентификация.

Доставчик на далекосъобщителни услуги, на услуги за радио- и телевизионно излъчване и на услуги, извършвани по електронен път, който не е установен на територията на ЕС, но има регистрация по ДДС в ЕС може – считано от 2019 – да използва специалния режим извън Съюза.

Повече информация за промените в сила от 01.01.2019 г. относно специалните режими може да намерите на сайта на Европейската комисия:

https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/vat/telecommunications-broadcasting-electronic-services/sites/mossportal/files/what_is_new_as_of_2019.pdf

2. Как се подава заявление за регистрация по специалния режим?

Регистрацията за ползване на специален режим за облагане с ДДС на доставки на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно разпространение и услуги, извършвани по електронен път е по желание. Заявления за регистрация по специален режим се подават единствено по електронен път чрез системата MOSS. За достъп до MOSS – режим в Съюза вижте въпрос 5 по-долу - само за установените на територията на страната лица (или ако сте неустановено на територията на ЕС лице и е необходимо да се регистрирате по MOSS – режим извън Съюза вижте въпрос 6).

3. Какви са изискванията за деклариране по MOSS?

Данъчно задължено лице, което е регистрирано за MOSS има задължението всяко тримесечие да представя по електронен път специална справка-декларация по режим в Съюза, в която се описват доставките на услуги към данъчно незадължени лица в други държави членки (държава(и) членка(и) по потребление), заедно с дължимия ДДС. Така подадените справки-декларации, заедно с информация за платения ДДС, се предоставят от държавата членка по идентификация на съответните държави членки по потребление посредством MOSS. Справките-декларации по специалния режим се подават отделно от регулярните справки-декларации по ЗДДС, които данъчно задълженото лице представя на своята държава членка съгласно националните изисквания.

В допълнение, регистрирано по MOSS лице е длъжно да води електронен регистър за извършените продажби, който съдържа информация за получателя, негов адрес, вид на доставената услуга, размер на данъчна основа, начисления данък, и др. Електронният регистър за извършените продажби се предоставя на орган по приходите на НАП при поискване. Изискванията към формата и съдържанието на електронния регистър са публикувани в раздел „Електронен регистър по MOSS“.

4. Какъв размер на ДДС трябва да начислявам за държавите членки на потребление, в които доставям услуги по специален режим в Съюза (или извън Съюза) и как трябва да фактурирам тези доставки?

Данъчно задължено лице, което е регистрирано за прилагане на специален режим в Съюза (или извън Съюза) за облагане с ДДС на доставки на далекосъобщителни услуги, услуги по радио- и телевизионно излъчване или услуги, извършвани по електронен път с получатели данъчно незадължени лица, установени, които имат постоянен адрес или обичайно пребиваване в друга държава членка, могат да получат актуална информация относно изискванията за фактуриране и ставките по ДДС на държавите-членки на ЕС от портала на Европейската комисия на адрес: https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/vat/telecommunications-broadcasting-electronic-services/

5. Как се достъпва MOSS – режим в Съюза (само за установени на територията на Р. България лица)?

Ако сте вече клиент на електронните услуги на НАП в качеството Ви на задължено лице по ЗДДС и имате подадено заявление за достъп до електронните услуги на НАП с квалифициран електронен подпис (КЕП), автоматично ще получите достъп до MOSS в категория „Информационна система Mini one stop shop (MOSS)”, без да е необходимо предприемане на други действия.

Във всички останали случаи, за да използвате услугата, трябва да подадете заявление за подаване на документи по електронен път и ползване на електронните услуги, предоставяни от НАП с квалифициран електронен подпис (КЕП) на задълженото лице или ново заявление за подаване на документи по електронен път и ползване на електронните услуги предоставяни от НАП с квалифициран електронен подпис (КЕП) на упълномощено лице с избор на категория „Информационна система Mini one stop shop (MOSS)”.

За достъп до системата MOSS - режим в Съюза, установените на територията на Р. България лица ползват "Портал за електронни услуги на НАП".

6. Как се достъпва MOSS – режим извън Съюза (само за неустановени на територията на ЕС лица)?

За достъп до система MOSS - режим извън Съюза, неустановените на територията на ЕС лица ползват:

 Вход в системата (само за неустановени на територията на ЕС лица)

7. Къде мога да намеря повече информация за специалните режими за облагане с ДДС на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно разпространение и услуги, извършвани по електронен път?

Повече информация за специалните режими може да намерите на сайта на Европейската комисия тук.

8. Примерен списък на услугите, извършвани по електронен път може да видите тук.

9. За промени и уведомления от държавите членки, моля вижте Съобщения от ДЧ на ЕС.

10. След края на преходния период съгласно Споразумението за оттегляне на Обединеното кралство и Протокола за Северна Ирландия /т.е. за данъчни периоди след 01.01.2021 доставчиците регистрирани в България и другите държави членки от Европейският съюз за режими в Съюзаили извън Съюзакоито продължават да доставят далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно разпространение и услуги, извършвани по електронен път на клиенти от Обединеното Кралство няма да могат да използват информационна система MOSS за отчитане и плащане на ДДС, който може да се дължи в Обединеното кралство. Те ще трябва да спазват правилата, приложими в Обединеното кралство.

 

За повече подробности моля вижте рубриката “Бъдещо партньорство между ЕС и ОК”:

https://nra.bg/page?id=771

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация