Какви са сроковете за подаване на декларацията за дължими данъци?

Декларацията по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО (образец 4001) се подава в сроковете за внасяне на дължимите данъци, а именно:

1. За дължимия авансово данък за доходите от наем и друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество, както и за дължимия авансово данък за доходите от друга стопанска дейност (упражняване на свободна професия, извънтрудови правоотношения и т.н.) – декларацията се подава в срок до края на месеца, следващ тримесечието на придобиване на дохода, като за четвърто тримесечие не се внася авансово данък и съответно декларация не се подава. Следователно, за изброените видове доход, декларацията за дължими данъци (обр. 4001) се подава, както следва:

- за дължимия авансово данък за доходи, придобити през първото тримесечие на годината – в срок до 30 април на съответната година;

- за дължимия авансово данък за доходи, придобити през второто тримесечие – в срок до 31 юли на съответната година.; и

- за дължимия авансово данък за доходи, придобити през трето тримесечие – в срок до 31 октомври на съответната година.

2. За дължимите окончателни данъци по глава шеста от ЗДДФЛ, в случай, че задължението за определяне и внасяне е на физическото лице – придобило доходите декларацията за дължими данъци (обрaзец 4001) се подава, както следва:

- за дължимия окончателен данък за доходи, придобити през първото тримесечие на годината – в срок до 30 април;

- за дължимия окончателен данък за доходи, придобити през второто тримесечие – в срок до 31 юли;

- за дължимия окончателен данък за доходи, придобити през трето тримесечие – в срок до 31 октомври;

- за дължимия окончателен данък за доходи, придобити през четвъртото тримесечие – в срок до 31 януари на следващата година.

3. Декларацията по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО се подава и за целите на автоматичния обмен с други държави членки от чуждестранни физически лица, установени за данъчни цели в държава – членка на ЕС, които през течение на годината са получавали доходи от наем или друго възмездно ползване на права или имущество и които сами са задължени да внасят дължимия данък за тези доходи. В тези случаи в срока за подаване на декларацията за четвъртото тримесечие на годината, лицата представят допълнителна информация, като за целта попълват Приложение № 1 (образец 4001).

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация