Данък за организаторите на хазартни игри

Данък за организаторите на хазартни игри

1. Данък върху хазартната дейност от игри, при които залогът за участие е чрез цената на телефонна или друга електронна съобщителна услуга.

Кой плаща този данък?

Организаторите на хазартни игри, при които залогът за участие е чрез цената на телефонна или друга електронна съобщителна услуга.

Данъчна основа:

Увеличението на цената на телефонната или друга електронна съобщителна услуга.

Данъчна ставка: 15 на сто.

Деклариране на направените залози и данъка:

Организаторът на хазартната игра декларира направените залози и данъка в ТД на НАП по мястото на регистрацията си в срок до 10-о число на месеца, следващ месеца на провеждането на игрите, с декларация по образец. Декларацията се подава по електронен път (чрез интернет с електронен подпис).

Операторът на телефонната или друга електронна съобщителна услуга декларира направените залози и данъка в ТД на НАП по мястото на регистрацията си в срок до 10-о число на месеца, следващ месеца на провеждането на игрите, с декларация по образец. Декларацията се подава по електронен път (чрез интернет с електронен подпис).

Декларация за изтегляне:

Срокове за внасяне на данъка:

Данъкът се удържа и внася от оператора на телефонната или друга електронна съобщителна услуга в срок до 10-о число на месеца, следващ месеца на провеждането на игрите.

Операторът на телефонната или друга електронна съобщителна услуга е длъжен да се увери, че организаторът на хазартната игра е получил разрешение от Държавната комисия по хазарта и да представи пред ТД на НАП договора, въз основа на който приема залозите, с вписана клауза за увеличението на цената на телефонната или друга електронна съобщителна услуга.

Помощни и спомагателни дейности по смисъла на Закона за хазарта:

  • приходите от тези дейности се облагат с алтернативен данък в размер 12 на сто;
  • данъкът се внася в срок до 31-и март на следващата година;
  • данъкът се декларира с годишна данъчна декларация по образец, която се подава в срок до 31-и март на следващата година в ТД на НАП по регистрация на данъчно задълженото лице.
  • декларацията се подава по електронен път (чрез интернет с електронен подпис).

Декларация за изтегляне:

 

Важно! С преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за хазарта (ДВ, бр. 69 от 2020 г.) е отменено облагането с алтернативен данък на приходите от помощни и спомагателни дейности.

2. Данък върху хазартната дейност от игри с игрални автомати и игри в игрално казино.

Кой плаща този данък?

Организаторите на хазартни игри с игрални автомати и игри в игрално казино, с изключение на игри, организирани онлайн.

Хазартната дейност от игри с игрални автомати и игри в игрално казино, организирани онлайн, се облага с корпоративен данък.

Определяне на данъка и данъчни размери:

Данъкът се определя за вписаните в удостоверението за издаден лиценз:

  1. игрални автомати в игрална зала, съответно всяко игрално място от тях;
  2. игрални маси и игрални автомати в игрално казино, съответно всяко игрално място от тях.

Данъкът е в размер, както следва:

  1. за игрален автомат в игрална зала и игрално казино, съответно всяко игрално място от него - 500 лв. на тримесечие;
  2. за рулетка в казино за игрална маса - 22 000 лв. на тримесечие за всяка игрална маса;
  3. за друго игрално оборудване в казино - 5000 лв. на тримесечие за всяко игрално оборудване;

За тримесечията преди издаване и след отнемане на лиценза за организиране на хазартни игри със съответното игрално оборудване данък не се дължи. Данъкът се дължи в пълен размер за тримесечието, в което е издаден или е отнет лицензът за организиране на хазартни игри със съответното игрално оборудване. В случаите по чл. 40 от Закона за хазарта (временно спиране на дейността) данъкът се дължи в пълен размер за тримесечието, в което е спряна или възобновена дейността.

Деклариране на данъка:

Организаторът на хазартна игра декларира данъка в ТД на НАП по мястото на регистрацията си в срок до 15-о число на месеца, следващ тримесечието. Декларацията се подава по електронен път (чрез интернет с електронен подпис).

Декларация за изтегляне:

Внасяне на данъка:

Данъкът се внася в сроковете за декларирането му.

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация