Авансови вноски

Авансови вноски

Авансови вноски за корпоративен данък

Авансови вноски не правят:

1. Данъчно задължените лица, чиито нетни приходи от продажби за годината преди предходната не превишават 300 000 лв.;

2. Новоучредените данъчно задължени лица за годината на учредяването им и за следващата година, с изключение на новоучредените в резултат на преобразуване по Търговския закон.

Авансовите вноски за корпоративния данък са месечни и тримесечни. Определят се на базата на прогнозната данъчна печалба на данъчно задълженото лице за текущата година.

Месечни авансови вноски - извършват се от данъчно задължени лица, чиито нетни приходи от продажби за годината преди предходната превишават 3 000 000 лв.

Тримесечни авансови вноски – извършват се от данъчно задължени лица, които нямат задължение да правят месечни авансови вноски. По-конкретно това са лицата, чиито нетни приходи от продажби за година преди предходната са в диапазона от 300 000,01 лв. до 3 000 000 лв. включително.

Новоучредените в резултат на преобразуване дружества правят тримесечни авансови вноски в годината на преобразуването и в следващата година. 

Тримесечни авансови вноски могат да правят и лицата, които са освободени от авансови вноски, като в този случай те следва да прилагат съответните разпоредби за определяне, внасяне и деклариране, но по отношение на тези лица не се прилага санкционната лихва по чл. 89 от ЗКПО.

Срокове за внасяне:

  • Месечни авансови вноски – за месеците януари, февруари и март – до 15 април, за месеците от април до ноември - до 15-о число на текущия месец, а за месец декември – до 1 декември;
  • Тримесечни авансови вноски – за първо и второ тримесечие - до 15-о число на месеца, следващ тримесечието, а за трето тримесечие – до 1 декември. За четвърто тримесечие не се прави авансова вноска.

Деклариране:

Предвиден е един образец на декларация във връзка с авансовите вноски, с който се:

-      Декларира видът и размерът на авансовите вноски за текущата година (чл. 87а от ЗКПО).

-      Извършват се промени (увеличение и намаление) на размера на декларираните авансови вноски (чл. 88 от ЗКПО).

Декларация за изтегляне:

по чл. 87а от ЗКПО за деклариране вида и размера на авансовите вноски и по чл. 88 от ЗКПО за промени на авансовите вноски 

Срокове за деклариране: 

 От 01 март до 15 април на текущата година – за деклариране съгласно чл. 87а от ЗКПО на вида и размера на авансовите вноски за текущата година.

 В срок до 15 ноември - лицата могат да подават декларация съгласно чл. 88 за промени на авансовите вноски. Промените на вноските може да се ползват едва след нейното подаване.

 При първоначално деклариране на тримесечни авансови вноски от новоучредени в резултат на преобразуване дружества декларацията следва да бъде подадена в срока за извършване на първата тримесечна авансова вноска след преобразуването.

 Декларацията  се подава по електронен път (чрез интернет с електронен подпис).


 .......................................................................................................................

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация