Плащане

Кой плаща данък върху доходите от трудови правоотношения?

Дължи се от работника или служителя, но се определя, удържа и внася в бюджета от работодателя.

"Работодател" е:

а) всяко местно лице, чуждестранно лице, извършващо дейност чрез място на стопанска дейност или определена база на територията на страната, както и търговско представителство по Закона за насърчаване на инвестициите, което наема физически лица по трудови правоотношения или е страна по договор за предоставяне на персонал от чуждестранно лице;

б) дипломатическо представителство на друга държава, което е избрало да определя, да удържа и да внася данък за доходи от правоотношения по § 1, т. 26 от ЗД на ЗДДФЛ, сключени с местни физически лица, във връзка с извършваните от него функции в Република България.

Този избор се упражнява, като в срок до 31 декември на предходната година представителството уведоми компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите, че желае да удържа и да внася данък по реда на този закон за местния персонал; изборът се прилага за неопределен брой данъчни години без прекъсване и може да се прекратява, ако в срок до 30 ноември на предходната година дипломатическото представителство писмено уведоми за това компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите.

Трудови правоотношения са:

- правоотношенията с работници и служители по Кодекса на труда;

- правоотношенията с държавни служители и правоотношенията между министъра на отбраната и министъра на вътрешните работи или упълномощени от тях длъжностни лица - от една страна, и служещите в съответните министерства - от друга, както и служебните правоотношения между началника на Националната служба за охрана, от една страна, и офицерите и сержантите - от друга;

- правоотношенията с членовете на Висшия съдебен съвет, главния инспектор и инспекторите в Инспектората на Висшия съдебен съвет, съдиите, прокурорите, следователите, административните ръководители и техните заместници в органите на съдебната власт, държавните съдебни изпълнители, съдиите по вписванията и съдебните служители по Закона за съдебната власт, включително с кандидатите за младши съдии и младши прокурори във връзка с получаването на възнаграждение за периода на обучението им, както и правоотношенията по Закона за Конституционен съд;

- правоотношенията между Българската православна църква или друго регистрирано вероизповедание по Закона за вероизповеданията, от една страна, и нейните (неговите) служители с духовно звание, от друга страна;

- правоотношения с лица, получаващи доходи от изборни длъжности;

- правоотношенията, свързани с наемане на работна сила от чуждестранно лице, когато трудът се полага на територията на страната, както и правоотношенията по наемане на работна сила на местно физическо лице от чуждестранно лице, когато трудът се полага извън територията на страната;

- правоотношенията между работодател и българско или чуждестранно физическо лице, когато тези правоотношения се установяват по договор за предоставяне на персонал между работодателя и трето лице;

- правоотношенията по договори за управление и контрол, включително с членовете на управителни и контролни органи на предприятия;

- правоотношенията, независимо от основанието за възникването им, със съдружници и член-кооператори, както и с акционери, притежаващи повече от 5 на сто от капитала на акционерното дружество, за полагане на личен труд в дружествата и кооперациите, в които те са съдружници, член-кооператори или акционери, извън случаите в които се облагат с окончателен данък по чл. 37, ал. 1 от ЗДДФЛ;

- правоотношенията между спортен клуб и професионални спортисти по чл. 77, ал. 1 от Закона за физическото възпитание и спорта и правоотношенията между спортен клуб и треньори по чл. 78, ал. 1 от същия закон.

 

Какви са сроковете за внасяне на данъка върху доходите от трудови правоотношения?

Данъкът, който работодателят е задължен да удържа при авансовото облагане на доходите от трудови правоотношения, се внася до 25-то число на месеца, следващ месеца, през който данъкът е удържан или през който са направени частичните плащания, когато работодателят е задължен да внася авансов данък за направените частични плащания.

Данъкът, удържан от работодателя при годишното облагане на доходите от трудови правоотношения, се внася до 25-ти февруари на следващата година. 

Работодателите периодично представят в Националната агенция за приходите информация за изплатените от тях доходи по трудови правоотношения и за данъка, удържан върху тези доходи. Сроковете, съдържанието, начина и реда за предоставяне и съхраняване на данните са уредени в Наредба № Н-13 от 17 декември 2019 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица издадена от министъра на финансите.

Къде се внася данъкът върху доходите от трудови правоотношения?

Внася се в държавния бюджет по сметка на ТД на НАП по мястото на регистрация на платеца на дохода. 

Какви са начините за плащане на данъка?

  • по банков път;
  • по Интернет;
  • Без такси с дебитни и кредитни карти Mastercard, Maestro, Visa, Discover, Diners club и Bcard чрез инсталираните физически ПОС терминали на работните места в салоните за обслужване на НАП.
  • с пощенски запис за плащане към бюджета.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация