Определяне

Как се определя облагаемият доход от трудови правоотношения?

Облагаемият доход от трудови правоотношения е:

  • трудовото възнаграждение и
  • други плащания в пари и/или в натура от работодателя или за сметка на работодателя, с изключение на необлагаемите доходи.

Как се определя годишният данък върху доходите от трудови правоотношения?

=> Годишната данъчна основа за доходите от трудови правоотношения се определя като придобитият от лицето през данъчната година облагаем доход се намалява с удържаните от работодателя задължителни осигурителни вноски, които са за сметка на физическото лице по реда на Кодекса за социално осигуряване и на Закона за здравното осигуряване, както и с внесените в чужбина задължителни осигурителни вноски, които са за сметка на физическото лице. Годишната данъчна основа за доходите, придобити като морско лице, е 10 на сто от определената годишна данъчна основа.

=> Годишната данъчна основа на самоосигуряващи се лица, придобили доходи от трудови правоотношения за положен личен труд от съдружници, член-кооператори и акционери, притежаващи повече от 5 на сто от капитала на акционерното дружество, се намалява и с осигурителните вноски, които самоосигуряващото се лице е задължено да прави за данъчната година за своя сметка по реда на Кодекса за социално осигуряване и Закона за здравното осигуряване.

=> Работодателят до 31-ви януари на следващата данъчна година изчислява годишната данъчна основа за доходите от трудови правоотношения, намалена с годишния размер на данъчните облекчения и определя годишния размер на данъка, когато към 31-ви декември на данъчната година той е работодател по основното трудово правоотношение на работника или служителя. При определянето на годишната данъчна основа и на годишния данък работодателят не включва доходите от трудови правоотношения за положен личен труд от съдружници, член-кооператори и акционери, притежаващи повече от 5 на сто от капитала на акционерното дружество.

=> Годишната данъчна основа се намалява с годишния размер на:

  • данъчното облекчение за лица с намалена работоспособност;
  • данъчното облекчение за лични вноски за доброволно осигуряване и застраховане, когато сумите са удържани от работодателя при изплащане на дохода от трудово правоотношение;
  • данъчното облекчение за лични вноски за осигурителен стаж при пенсиониране;
  • данъчното облекчение за дарения, когато сумите са удържани от работодателя при изплащане на дохода от трудово правоотношение;
  • данъчното облекчение за деца;
  • данъчното облекчение за деца с увреждания;

=> Ако работникът или служителят през данъчната година има или е имал трудов договор за допълнителен труд при друг работодател или е имал основно трудово правоотношение при друг работодател, работодателят включва придобития при другия работодател доход при изчисляване на годишната данъчна основа и определя годишния размер на данъка, в случай че работникът/служителят му предостави служебна бележка от другия работодател.

=> Когато определеният годишен размер на данъка е по-висок от размера на удържания от работника/служителя през годината данък, разликата се удържа от лицето до 31-ви януари на следващата година.

=> Когато определеният годишен размер на данъка е по-нисък от размера на авансово удържания данък, работодателят до 31-ви януари на следващата година възстановява разликата на лицето. Възстановената сума се прихваща от работодателя последователно от следващи вноски към републиканския бюджет за данъци върху доходите от трудови правоотношения на лицето или на други лица.

.......................................................................................................................

= Авансов данък

= Плащане

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация