Публична покана № 9031537

11 Юли 2014

На 14.07.2014 г. от 14.00 часа, в административната сграда на Националната агенция за приходите - Централно управление, на адрес: гр.София, бул. „Княз Александър Дондуков” № 52, зала „Хармоника“ комисията назначена със Заповед № ЗЦУ-905/30.06.2014г. издадена от главния секретар на НАП, за получаване, разглеждане, оценяване и класиране на офертите на участниците подадени за участие в обществена поръчка по реда на чл.14, ал.4 от ЗОП с предмет: „Провеждане на обучения на тема "Реализация на конфискувани/отнети/ изоставени в полза на държавата благородни метали и/или скъпоценни камъни и изделия със и от тях”, ще отвори постъпилите оферти и оповести ценовите предложения на участниците подали оферти за участие.

Съгласно чл.68, ал.3 от ЗОП, при отварянето на офертите имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата на адрес: гр.София, бул. „Княз Александър Дондуков” № 52 – представяне на лична карта. 

Сподели във Фейсбук Сподели в Туитър Сподели в Гугъл Печат
Създаден на: 11.07.2014
Затвори