С окончателен данък се облагат - ІІ част

21 Юли 2014

ІІ. С окончателен данък се облагат и следните доходи от източник в България, начислени/изплатени в полза на чуждестранни физически лица, когато не са реализирани чрез определена база в страната:

1. Обезщетения за пропуснати ползи и неустойки с такъв характер.

2. Стипендии за обучение в страната и чужбина.

3. Лихви, в т. ч. съдържащи се във вноските по лизинг с изключение на лихви по облигации или други дългови ценни книжа, издадени от държавата или общините и допуснати до търговия на регулиран пазар в страната или в държава - членка на Европейския съюз, или в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.

4. Доходи от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на движимо или недвижимо имущество, включително вноски по договор за лизинг, в който не е изрично предвидено прехвърляне на правото на собственост.

5. Възнаграждения по договори за франчайз и факторинг.

6. Авторски и лицензионни възнаграждения.

7. Възнаграждения за технически услуги.

8. Награди и възнаграждения за дейност, извършена на територията на страната от чуждестранни физически лица - общественици, дейци на науката, изкуството, културата и спорта, включително когато доходът е изплатен/начислен чрез трето лице като импресарска агенция, продуцентска къща и други посредници.

9. Доходи от управление и контрол, от участие в управителни и контролни органи на предприятия.

10. Доходи от продажба, замяна и друго възмездно прехвърляне на недвижимо имущество.

11. Вноски по договор за лизинг, в който изрично е предвидено прехвърляне на правото на собственост на недвижимо имущество.

12. Доходи от продажба, замяна и друго възмездно прехвърляне на акции, дялове, компенсаторни инструменти, инвестиционни бонове и други финансови активи, с изключение на доходите от замяна на акции и дялове във връзка с преобразуване на дружества.

13. Неустойки и обезщетения от всякакъв вид (с изключение на обезщетенията по застрахователни договори, начислени от местни юридически лица, местни еднолични търговци или чуждестранни юридически лица и еднолични търговци чрез място на стопанска дейност или определена база в страната) в полза на чуждестранни физически лица, установени в юрисдикции с преференциален данъчен режим.

 

Сподели във Фейсбук Сподели в Туитър Сподели в Гугъл Печат
Създаден на: 21.07.2014
Затвори