Изпълнен договор за възлагане на ОП по реда на чл. 14, ал. 3, т. 2 от ЗОП с предмет: „Абонаментно сервизно обслужване и ремонт /включително и доставка на резервни части, материали и консумативи/ за нуждите на ТД на НАП София, в три обособени позиции ..."

10 Ноември 2017

ИНФОРМАЦИЯ 

за изпълнен договор за възлагане на ОП по реда на чл. 14, ал. 3, т. 2 от ЗОП с предмет: „Абонаментно сервизно обслужване и ремонт /включително и доставка на резервни части, материали и консумативи/ за нуждите на ТД на НАП София, в три обособени позиции: 1.Абонаментно сервизно обслужване и ремонт /включително и доставка на резервни части, материали и консумативи/   на 2 бр. пътнически асансьорни уредби, находящи се в ТД на НАП София, ул. "Аксаков" № 21, 1 брой асансьорна уредба  находяща се  в административната сграда на ТД на НАП София с адрес: гр.София,  ул.”Аксаков” № 31  и 1 бр. пътническа асансьорна уредба, находяща се в офис „Център”  с адрес: гр.София, ул.”Шести септември” № 10; 2. Абонаментно сервизно обслужване и ремонт /включително и доставка на резервни части, материали и консумативи/ на един брой асансьорна уредба, находяща се в Офис Кюстендил, гр.Кюстендил, ул. „Демокрация” № 55. 3.Абонаментно сервизно обслужване и ремонт /включително и доставка на резервни части, материали и консумативи/ на  5 броя асансьорни уредби, находящи се  в Офис Благоевград, гр.Благоевград, ул. "Гьорче Петров” № 2” .

На 26.10.2017 г., е приключило изпълнението по договор № 79 от 21.10.2014 г. между ТД на НАП София и ЕТ „МАРИЦА-М-БОРИС МИХАЛКОВ”,  ЕИК 040406418, сключен в резултат на проведена процедура за възлагане на ОП с предмет: „Абонаментно сервизно обслужване и ремонт /включително и доставка на резервни части, материали и консумативи/   на 2 бр. пътнически асансьорни уредби, находящи се в ТД на НАП София, ул. "Аксаков" № 21, 1 брой асансьорна уредба  находяща се  в административната сграда на ТД на НАП София с адрес: гр.София,  ул.”Аксаков” № 31  и 1 бр. пътническа асансьорна уредба, находяща се в офис „Център”  с адрес: гр.София, ул.”Шести септември” № 10”, открита с Решение № 20 от 12.06.2014 г. на Директора на ТД на НАП София, упълномощен със Заповед № ОПР-4/22.05.2017 г. на Изпълнителния директор на НАП да осъществява функциите на Възложител.

Общият размер на изплатените по договора суми е 4428.73 лв. без ДДС, съответно 5314.48 лв. с ДДСV.

Договорът не е изпълнен в пълен обем.

Изпълнението е 77,10 % от целия обем на договора.

Договорът е изпълнен в срок.

Подробна информация може да бъде намерена в регистъра на обществените поръчки на следния електронен адрес: http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333134363638

ID (идентификационен номер) № на поръчката в РОП: 00530-2014-0078

Сподели във Фейсбук Сподели в Туитър Сподели в Гугъл Печат
Създаден на: 10.11.2017
Затвори