Информация за изпълнен договор № 38/29.09.2012 г. с предмет "Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води – ВиК за сградата на УБ на НАП Доспат, с адрес гр. Доспат, ул. Орфей № 17"

19 Октомври 2016

ИНФОРМАЦИЯ 

за изпълнен договор, сключен в резултат на проведена ОП с предмет: Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води – ВиК за сградата на УБ на НАП Доспат, с адрес гр. Доспат, ул. Орфей № 17

На 10.10.2016 г., е приключило изпълнението по договор № 38/29.09.2012 г., между ТД на НАП Пловдив и „ВиК” ЕООД гр. Смолян, ЕИК 830166530, сключен в резултат на проведена ОП с предмет: Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води – ВиК за сградата на УБ на НАП Доспат, с адрес гр. Доспат, ул. Орфей № 17, открита с Решение № РД-44-10/21.08.2012 г. на директора на ТД на НАП Пловдив.

Срокът за изпълнение на договор 38/29.09.2012 г. е четири години, считано от  29.09.2012 г. до 29.09.2016 г. или  до прекратяването му при условията, предвидени в договора.

Общият размер на изплатените по договора суми е 1852,54 лв. без ДДС или 2223,05 лв. с ДДС, като окончателното плащане по договора е извършено на 10.10.2016 г.

Договорът е изпълнен в срок.

Подробна информация относно обществената поръчка, вписана в Регистъра на обществените поръчки с уникалният № 00530-2012-0090 и нейното изпълнение, може да бъде намерена в сайта на Агенцията за обществени поръчки чрез следната хипервръзка:

http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D323538343330

 

Сподели във Фейсбук Сподели в Туитър Сподели в Гугъл Печат
Създаден на: 19.10.2016
Затвори