Предварителни обявления на НАП за 2015 г.

14 Януари 2016

1. Предварителни обявления на НАП за 2015 г., публикувани на официалната страница на АОП

1.1. Доставка на горива, безоловен бензин А-95, А-98 и дизелово гориво за служебните моторни превозни средства /МПС/ на Национална агенция за приходите /НАП/

1.2. Осигуряване на самолетни билети и медицински  застраховки за превоз по въздух на пътници и багаж при служебните пътувания на служители на НАП (обявление)

1.3. Закупуване /чрез доставки и/или зареждане на карти/ на абонаментни превозни документи за пътуване по редовни тарифи в обществен градски транспорт.

1.4. Предварително обявление за процедури за възлагане на обществени поръчки за услуги, които НАП възнамерява да открие през следващите 12 (дванадесет) месеца, в  изпълнение на одобрени проекти за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПАК (обявление)

1.5. Предварително обявление за доставки, Е-12-00-103/20.02.2015 г. (обявление)

1.6. Предварително обявление за услуги, Е-12-00-104/20.02.2015 г. (обявление)

1.7. Предварително обявление за доставка на пликове за кореспонденция с отпечатан адрес за нуждите на ЦУ  и ТД на НАП, Е-12-00-203/08.04.2015 г. (обявление)

1.8. Предварително обявление за процедура за възлагане на обществена поръчка в изпълнение на Споразумение за безвъзмездна финансова помощ с Европейска служба за борба с измамите (OLAF), изх.№ Е-12-00-368/18.06.2015 г.(обявление)

1.9. Предварително обявление за възлагане на обществени поръчки за рекламни кампании изх.№ Е-12-00-438/17.07.2015 г. (обявление)

1.10. Предварително обявление за процедура за възлагане на обществени поръчки за отпечатване на материали, свързани с рекламни, информационни и данъчно-осигурителни кампании, провеждани от НАП, изх.№ Е-12-00-489/10.08.2015 г. (обявление)

1.11. Предварително обявление за процедура за възлагане на обществена поръчка за Отпечатване на Стратегически план на Националната агенция за приходите 2016-2020 г. изх.№ Е-12-00-769/10.12.2015 г. (обявление)

2. Предварителни обявления на НАП за 2015 г., публикувани в ОВ на ЕС

2.1. Доставка на горива, безоловен бензин А-95, А-98 и дизелово гориво за служебните моторни превозни средства /МПС/ на Национална агенция за приходите /НАП/ (2015/S 021-033556 от 30.01.2015 г., изпратено за публикуване на 28.01.2015 г.

2.2 Осигуряване на самолетни билети и медицински  застраховки за превоз по въздух на пътници и багаж при служебните пътувания на служители на НАП № 2015/S 025-041781/05.02.2015г., изпратено за публикуване на 02.02.2015 г.

2.3 Закупуване (чрез доставки и/или зареждане на карти) на абонаментни превозни документи за пътуване по редовни тарифи в обществен градски транспорт (2015/S 026-043376 от 06.02.2015г., изпратено за публикуване на 04.02.2014 г. 

2.4 Предварително обявление за процедури за възлагане на обществени поръчки за проекти по ОПАК, които НАП възнамерява да открие през следващите 12 (дванадесет) месеца, №  2015/S 042-072073/28.02.2015г., изпратено за публикуване на 23.02.2015 г.

2.5 Предварително обявление за процедури за възлагане на обществени поръчки за доставки, които НАП възнамерява да открие през следващите 12 (дванадесет) месеца, № 2015/S 039-066090/25.02.2015 г., изпратено за публикуване на 20.02.2015 г.

2.6 Предварително обявление за процедури за възлагане на обществени поръчки за услуги, които НАП възнамерява да открие през 2015 г., № 2015/S 211-383023 от 30.10.2015 г., изпратено за публикуване на 28.10.2015 г., поради анулирането на обявление за предварителна информация № 2015/S 39-66690 от 25.2.2015 г. с публикация № 2015/S 202-366470 от 17.10.2015 г. поради допусната техническа грешка и съдържащо същата информация, като обявление за предварителна информация публикувано под № 2015/S 39-66690 на 25.2.2015 г., с което потвърждава намеренията на възложителя Национална агенция за приходите да възложи описаните поръчки за услуги през 2015 г.

2.7 Предварително обявление за доставка на пликове за кореспонденция с отпечатан адрес за нуждите на Централно управление и териториалните дирекции на Националната агенция за приходите № 2015/S 070-124161/10.04.2015 г.,изпратено за публикуване на 08.04.2015 г.

2.8 Предварително обявление за процедура за възлагане на обществена поръчка в изпълнение на Споразумение за безвъзмездна финансова помощ с Европейска служба за борба с измамите (OLAF), изх.№ Е-12-00-368/18.06.2015 г.

2.9 Предварително обявление за възлагане на обществени поръчки за рекламни кампании, изх. №Е-12-00- 438/17.07.2015 г. 

2.10. Предварително обявление за процедури за възлагане на обществени поръчки за отпечатване на материали, свързани с рекламни, информационни и данъчно-осигурителни кампании, провеждани от НАП, №  2015/S 154-284346

2.11. Предварително обявление за процедура за възлагане на обществена поръчка за Отпечатване на Стратегически план на Националната агенция за приходите 2016-2020 г. №  2015/S 242-439589

 

Сподели във Фейсбук Сподели в Туитър Сподели в Гугъл Печат
Създаден на: 14.01.2016
Затвори