Задължения на лица, придружаващи превозвана стока

17 Декември 2015

Съгласно чл. 13, ал. 4 от ДОПК, лицата, придружаващи стоката в транспортното средство, имат задълженията на водачите на транспортното средство. Те са регламентирани в чл. 13, ал. 1 и ал. 2 от ДОПК:

Липса на документи

Когато липсват документи, придружаващи стоката, или същите не съдържат данните, описани по-горе, и/или данни за очаквания час на пристигане, лицето, придружаващо стоката, попълва декларацията по образец.

Важно! При заявяване на очаквания час на получаване се използва българската часова зона.

Промяна на дата, час и място на получаване/разтоварване на стоката

Посочените в документите или декларирани дата и място на получаване/разтоварване на стоката, както и заявеният час за получаване/разтоварване могат да бъдат променени от получателя/купувача чрез подаване по електронен път на искане по образец. Искането се подава на адрес [email protected] и се смята за получено след потвърждаване за неговото получаване.

Поставяне на технически средства за контрол /ТСК/

Когато с транспортното средство се превозва стока с висок фискален риск, органите по приходите имат право да поставят ТСК на транспортното средство и печат/щемпел с надпис "висок фискален риск" върху превозния документ. Всяко ТСК е с уникален номер.

За поставените ТСК се съставя протокол, екземпляр от който се предоставя на водача на транспортното средство и на лицето, придружаващо стоката.

Отстраняване на поставени ТСК

ТСК се отстранява само от орган по приходите:

За неизпълнение на задълженията лицето, придружаващо стоката носи административнонаказателна отговорност:

Установяването на административни нарушения и налагането на административни наказания се извършва по реда на ЗАНН.

Обжалване на действията на органа по приходите при извършване на фискален контрол

Действията на органите по приходите при извършването на фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск може да се обжалват в 14-дневен срок от извършването им пред териториалния директор на ТД на НАП по местонахождение на обекта/местоизвършването им, на основание чл. 127ж във връзка с чл. 41 от ДОПК. Жалбата не спира предприетите действия.

Сподели във Фейсбук Сподели в Туитър Сподели в Гугъл Печат
Създаден на: 17.12.2015
Затвори