Фискален контрол върху движението на високо рискови стоки

17 Декември 2015

Една от основните дейности на НАП е извършването на данъчно-осигурителен контрол и прилагането на мерки за противодействие на данъчните и осигурителните измами, в т.ч. по отношение търговията със стоки и услуги в рамките на общността. Най-новата й дейност в тази област /от януари 2014 г./ е  извършваният постоянен фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск на фискални контролни пунктове и в търговски обекти. С него се цели увеличаване на събираемостта и защита на финансовите интереси на РБ и ЕС чрез ограничаване на измамите с ДДС при стоки с висок фискален риск /обичайно бързооборотни стоки като плодове, зеленчуци, месо, мляко, захар и др./, както и ограничаване на нелоялната конкуренция при търговията със същите тези стоки, като се проследява движението им.

За данъчни цели фискалният контрол комбинира документален и физически контрол. При него се извършват:

Прилага се за всички стоки с висок фискален риск, независимо от мястото на получаване/ разтоварване: територията на страната, на друга държава - членка на Европейския съюз или на трета страна. Не се прилага за стоки под митнически режим.

Къде се извършва?

Фискалният контрол се извършва на фискални контролни пунктове и на местата на получаване/разтоварване на стоки с висок фискален риск.

Как?

Началото му се поставя чрез:

Когато се установи превоз на стока, включена в списъка на стоките с висок фискален риск, органът по приходите има право да постави технически средства за контрол на транспортното средство (обикновена пломба, специална пломба с GPS устройство, стикер и др.) и печат/щемпел с надпис "висок фискален риск" върху превозния документ.

Техническото средство за контрол се отстранява от друг орган по приходите на мястото на получаване/ разтоварване или при напускане на стоката на територията на България.

Важно е да знаете:

Кои са задължените лица?

Какви са видовете фискален контрол?

Сподели във Фейсбук Сподели в Туитър Сподели в Гугъл Печат
Създаден на: 17.12.2015
Затвори